Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Ułatwienia dostępu

Projekty krajowe
ikona facebook      ikona youtube      flaga UK
Projekt „STEAM-owa szkoła 2022/2023” – rekrutacja
Czy chcesz, aby Twoi uczniowie posiadali kompetencje przyszłości? Czy chcesz, aby byli ludźmi kreatywnymi, chętnie podejmującymi nowe wyzwania i umiejącymi współpracować w zespole? Czy chcesz, aby łatwo odnaleźli się na rynku pracy w przyszłości? Edukacja zgodnie z metodologią STEAM to pomysł na integrację wiedzy i umiejętności z zakresu nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki, która zapewni kształcenie oczekiwanych kompetencji u uczniów. Edukacja STEAM-owa kładzie nacisk na rozwiązywanie przez uczniów realnych, praktycznych i aktualnych problemów mających związek z otaczającym ich środowiskiem.

Forma
Projekt.

Organizator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Adresaci
Nauczycieli szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego.

Opis formy
STEAM to nowoczesne podejście do nauczania i uczenia się ukierunkowujące uczniów na poszukiwanie, krytyczne myślenie i rozwiązywanie praktycznych problemów. Integruje naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę, ukazując, że w praktycznym życiu są one ze sobą mocno powiązane. STEAM odchodzi od zapamiętywania danych i reguł na rzecz działania i eksperymentowania. To nauczanie przez doświadczenie, rozwijanie umiejętności poznawczych ucznia, samodzielnego myślenia i działania, wyciągania wniosków oraz myślenia przyczynowo-skutkowego. Jednocześnie STEAM pozwala kształcić uczniów zdolnych w zakresie podejmowania przemyślanego ryzyka, wytrwałości w rozwiązywaniu problemów, współpracy.
Cel główny projektu to promowanie edukacji STEAM-owej w szkołach jako metody kształcenia uczniów w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki.
Cele szczegółowe:
 • przygotowanie nauczycieli do realizacji STEAM-owych projektów edukacyjnych;
 • nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności:
  • projektowania STEAM-owych zajęć;
  • wykorzystania nowoczesnych technologii w realizacji STEAM-owych projektów edukacyjnych;
  • praktycznej realizacji STEAM-owych projektów edukacyjnych;
  • dokonywania ewaluacji realizowanych projektów.

Etapy realizacji projektu

Przygotowanie nauczycieli do realizacji STEAM-owego projektu edukacyjnego odbywać się będzie w formie szkoleń stacjonarnych i e-learningu.
Treści kształcenia
Treści kształcenia zostały dobrane w taki sposób, aby nauczyciel uczestniczący w projekcie nabył umiejętność przygotowywania scenariusza STEAM-owego projektu edukacyjnego oraz realizacji STEAM-owych zajęć w bieżącej pracy z uczniami.

Treści szkoleń nauczycieli obejmują:
Moduł 1. STEAM w teorii
 • Założenia projektu „STEAM-owa szkoła 2022/2023”
 • Kompetencje przyszłości
 • STEAM jako sposób kształcenia
 • Zalety STEAM
 • Etapy realizacji STEAM-owych projektów edukacyjnych
 • Przykłady STEAM-owych projektów edukacyjnych
Moduł 2. STEAM w praktyce
 • Jak uczyć STEAM-owo?
 • Scenariusz STEAM-owych zajęć
 • Analiza przykładowych scenariuszy STEAM-owych projektów edukacyjnych
 • Tworzenie prototypu projektu oraz jego testowanie – praktyczne przykłady
 • Obudowa teoretyczna STEAM-owego projektu edukacyjnego
Moduł 3. STEAM-owy narzędziownik
 • Wybrane techniki i metody nauczania
 • TIK w STEAM
Moduł 4. Projektowanie STEAM-owych zajęć – opracowanie scenariuszy
 • Opracowanie scenariuszy STEAM-owych projektów edukacyjnych
Moduł 5. Sposoby ewaluacji i prezentacji STEAM-owych projektów edukacyjnych
 • Przygotowanie uczniów do prezentacji projektu. Przykłady narzędzi ewaluacyjnych wykorzystywanych w STEAM-owych projektach edukacyjnych
 • Sposoby opracowania opisu dobrej praktyki
 • Sposoby prezentacji efektów realizacji projektów

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem następujących metod i form pracy:
 • wykład – przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień, pojęć, problemów;
 • prezentacja i pokaz – przedstawienie przykładowych rozwiązań;
 • analiza przypadku ­– analiza przykładowych scenariuszy zajęć STEAM;
 • praktyczne ćwiczenia STEAM;
 • dyskusja – wymiana poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego;
 • burza mózgów – bank pomysłów.

Efekty realizacji projektu
 • Nauczyciele zostaną przygotowani do realizacji STEAM-owych projektów edukacyjnych:
  • nabędą umiejętność projektowania STEAM-owych zajęć;
  • poznają narzędzia i aplikacje niezbędne w realizacji STEAM-owych projektów edukacyjnych;
  • doświadczą w praktyce trudów realizacji STEAM-owych projektów edukacyjnych.
 • Zostaną opracowane autorskie scenariusze STEAM-owych projektów edukacyjnych w liczbie równiej liczbie szkół uczestniczących w projekcie, które zostaną opublikowane jako przykłady dobrych praktyk na stronie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
 • W każdej szkole uczestniczącej w projekcie zostanie zrealizowany co najmniej jeden STEAM-owy projekt edukacyjny, który zakończy się szkolną prezentacją efektów jego realizacji.
 • Zostaną przygotowane filmowe relacje ze szkolnych prezentacji.
 • Wybrane projekty zostaną zaprezentowane przez zespoły uczniów na konferencji podsumowującej realizację projektu „STEAM-owa szkoła 2022–2023”.
 • Przygotowana zostanie publikacja w formie poradnika dla nauczycieli dotycząca STEAM-owej edukacji. W publikacji m.in. zostaną zamieszczone autoryzowane scenariusze STEAM-owych projektów edukacyjnych opracowane przez nauczycieli uczestniczących w projekcie „STEAM-owa szkoła 2022–2023”.
 • Nauczyciele, którzy ukończą cykl szkoleniowy, opracują scenariusz STEAM-owego projektu edukacyjnego oraz zrealizują w szkole STEAM-owy projekt według przygotowanego scenariusza otrzymają „Certyfikat STEAM-owego Nauczyciela 2022–2023”.
 • Każda szkoła, która zrealizuje co najmniej jeden STEAM-owy projekt edukacyjny i przekaże filmową relację ze szkolnej prezentacji efektów realizacji projektu otrzyma „Certyfikat STEAM-owej szkoły 2022–2023”.

Warunki ukończenia
 • aktywne uczestnictwo w cyklu szkoleń wspierających nauczycieli w realizacji STEAM-owych projektów;
 • opracowanie i przekazanie kierownikowi projektu scenariusza STEAM-owego projektu edukacyjnego;
 • zrealizowanie z uczniami w szkole STEAM-owego projektu edukacyjnego;
 • zorganizowanie szkolnej prezentacji efektów projektu zrealizowanego z uczniami;
 • przygotowanie i przekazanie kierownikowi projektu filmowej relacji ze szkolnej prezentacji STEAM-owego projektu edukacyjnego;
 • udział w konferencji podsumowującej projekt;
 • wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.
Uczestnicy projektu „STEAM-owa szkoła 2022/2023”, którzy spełnią powyższe warunki, otrzymują:
 • zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia „STEAM-owa szkoła 2022–2023”.
 • certyfikat „STEAM-owy Nauczyciel 2022–2023” wręczany na konferencji podsumowującej realizację projektu.
Szkoła, w której uczestnicy projektu „STEAM-owa szkoła 2022–2023” spełnią powyższe warunki otrzyma certyfikat „STEAM-owa szkoła 2022–2023”.

Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Harmonogram

Etapy realizacji projektu

Termin

Szkolenia nauczycieli

Moduł 1.

STEAM w teorii

zajęcia stacjonarne

8 października 2022 r.

8.30–13.30

Moduł 2.

STEAM w praktyce

22 października 2022 r.

8.30–15.00

Moduł 3.

STEAM-owy narzędziownik

5 listopada 2022 r.

8.30–13.30

Moduł 4.

Projektowanie STEAM-owych zajęć – opracowanie scenariuszy STEAM-owych projektów

e-learning

21 listopada 2022 r.

23 listopada 2022 r.

24 listopada 2022 r.

Moduł 5.

Sposoby ewaluacji
i prezentacji STEAM-owych projektów

zajęcia stacjonarne

15 lutego 2023 r.

15.30–18.30

 • Opracowywanie scenariuszy STEAM-owych projektów edukacyjnych

do 30 listopada 2022 r.

 • Konsultacje
 • Termin przekazania scenariusza STEAM-owego projektu edukacyjnego w wersji edytowalnej (Word), na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

30 listopada 2022 r.

 • Rekrutacja uczniów do grupy projektowej

1 XII 2022 r. – 16 III 2023 r.

 • Realizacja STEAM-owych projektów edukacyjnych w szkole
 • Szkolna prezentacja efektów realizacji STEAM-owych projektów edukacyjnych

do 17 marca 2023 r.

 • Przekazanie filmowej relacji ze szkolnej prezentacji STEAM-owego projektu edukacyjnego na płycie CD do ŚCDN, pokój nr 26, do Marioli Kosztołowicz

24 marca 2023 r.

 • Wytypowanie zespołów, które zaprezentują swoje projekty na konferencji podsumowującej realizację projektu. Przekazanie informacji do szkół

do 14 kwietnia 2023 r.

 • Konferencja podsumowująca – prezentacja wybranych projektów realizowanych w szkołach

24 kwietnia 2023 r.

 • Przekazanie formularza zgłoszenia dobrej praktyki na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do 12 maja 2023 r.Rejestracja/zgłoszenie
 • Dyrektor szkoły typuje do projektu dwóch nauczycieli − nauczyciela matematyki i jednego nauczyciela z dowolnego przedmiotu przyrodniczego: biologii, geografii, chemii, fizyki, przyrody lub techniki, poprzez wypełnienie w formie elektronicznej formularza zgłoszenia szkoły do projektu. Formularz online zgłoszenia szkoły do projektu: https://forms.office.com/r/xdTQ6YK5vr
 • Rekrutacja szkół do projektu prowadzona jest w sposób ciągły do wyczerpania miejsc.
 • O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń – data przesłania formularza online.
 • Do projektu zakwalifikowanych zostanie dziesięć szkół, które jako pierwsze nadeślą prawidłowo wypełniony formularz.
 • Informacja o zakwalifikowaniu się szkoły do projektu zostanie wysłana na adres e-mail osoby, którą wskazano w zgłoszeniu do kontaktu.
 • Po zakwalifikowaniu się szkoły do projektu zgłoszeni nauczyciele zapisują się elektronicznie na szkolenia prowadzone w ramach projektu poprzez System Obsługi Szkoleń Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Dokładna informacja o sposobie rejestracji nauczycieli zostanie podana w e-mailu informującym o zakwalifikowaniu się szkoły do projektu.
 • Nauczyciele zgłoszeni do projektu rekrutują w swojej szkole grupę uczniów, z którymi będą realizować STEAM-owy projekt edukacyjny.
 • Szczegóły uczestnictwa uczniów w projekcie zostaną omówione na pierwszym spotkaniu stacjonarnym.

Koszt
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Kontakt
Mariola Kosztołowicz, tel. 41 362 45 48, w. 126; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ewa Kwiecień, tel. 41 362 45 48, w. 143; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Małgorzata Grzegorczyk, tel. 41 362 45 48, w. 121; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2022/2023 Zapisz się