Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Oferta
Ciągle się jeszcze uczę.
Michał Anioł 
 

Szanowni Państwo!

W imieniu własnym i nauczycieli konsultantów zapraszam Państwa do zapoznania się z ofertą Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Kielcach na rok szkolny 2019/2020. Nasze propozycje zostały przygotowane z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej − w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z 28 maja 2019 r., a także w sprawie wymagań państwa wobec szkół i placówek z dnia 11 sierpnia 2017 r. oraz wniosków sformułowanych przez nauczycieli w ramach ewaluacji form doskonalenia, w których uczestniczyli Państwo w roku ubiegłym.

Z badania potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego przeprowadzonego przez ŚCDN za pośrednictwem naszej strony internetowej wynika, że pożądana przez Państwa oferta powinna być bogatsza, m.in. w zakresie motywowania uczniów do nauki (55%), nowoczesnych metod nauczania (53%), tworzenia innowacji pedagogicznych (37,5%), efektywnego nauczania czy metod pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, a także zagadnień dotyczących wykorzystania nowych technologii podczas zajęć.

Mamy świadomość, że szkoła jutra to szkoła otwarta na zmiany, szanująca podmiotowość każdego młodego człowieka, rozwijająca aktywność, kształtująca umiejętności miękkie – osobiste i interpersonalne, przygotowująca uczniów do życia w szybko zmieniającej się rzeczywistości. W centrum takiej edukacji muszą stać dyrektorzy i nauczyciele.

Dlatego ważne jest, aby każdy nauczyciel miał możliwość regularnego aktualizowania swojej wiedzy, doskonalenia kompetencji metodycznych. Ma to szczególne znaczenie w roku szkolnym 2019/2020, w którym zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych, a jednocześnie kontynuowane będzie wdrażanie podstawy programowej w szkole podstawowej.

Mając na uwadze powyższe kwestie, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach jako wojewódzka placówka w roku szkolnym 2019/2020 będzie nie tylko zaspokajać zdiagnozowane oczekiwania szkół, ale również wskazywać nowe interesujące kierunki rozwoju zawodowego nauczycieli. Warto wymienić chociażby:

 • cykl „Drogi do wolności” realizowany w partnerstwie z Instytutem Pamięci Narodowej,
 • projekt „Laboratorium samorządności”,
 • sieć współpracy i samokształcenia „Doradca metodyczny, trener, moderator”,
 • cykl konferencji dotyczących wdrażania nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej oraz konferencje i warsztaty poświęcone zmianom w kształceniu zawodowym.

Szczególnej uwadze Państwa polecam priorytetowe działania Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaplanowane na rok szkolny 2019/2020:

 • Efektywne nauczanie matematyki w szkole ze szczególnym uwzględnieniem poziomu edukacji wczesnoszkolnej, w ramach którego przewidujemy organizację projektu Mosty Edukacji Matematycznej, podnoszącego efektywność pracy w zakresie kształtowania kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów klas I−III szkoły podstawowej.
 • W cyfrowym świecie − doskonalenie kompetencji cyfrowych nauczycieli, bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu, czyli wsparcie szkół we wdrażaniu podstawy programowej z wykorzystaniem darmowych aplikacji komputerowych oraz kontynuacja projektu Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków.
 • Edukacja teatralna na lekcjach języka polskiego i języków obcych to kontynuacja projektu „Teatralna przygoda”, w ramach którego zostanie przeprowadzony III Konkurs Wiedzy o Teatrze dla uczniów klas V−VIII, Konkurs Poezji w Języku Niemieckim dla klas VI–VIII, V Konkurs Poezji w Języku Angielskim dla uczniów szkół podstawowych, XIV Świętokrzyski Przegląd Teatrów w Języku Angielskim i VII Przegląd Teatrów w Języku Niemieckim dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, XI Konkurs Poezji w Języku Angielskim dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. Uczniowie wezmą również udział w I Przeglądzie Teatrów Szkolnych w Języku Polskim.
 • Metodyka nauczania języków obcych: grywalizacja, wizualizacja, storytelling, multimedialność, czyli trzecia edycja kursu doskonalącego „Multimedia w nauczaniu języka angielskiego”, warsztaty „Gry i zabawy dydaktyczne na lekcji języka obcego w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym” oraz projekt „Let’s start the game” adresowany do nauczycieli szkół ponadpodstawowych.
 • Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej to programy: Dziecięca Piłka Ręczna, „Szczypiorniak IV”, „Sportowy elementarz”, Sport–Odpowiedzialność–Wiedza–Aktywność (SOWA).
 • Wellbeing – dobrostan psychiczny uczniów, czyli projekt „Szkoła pozytywnych myśli”, kurs doskonalący „Przyjaciele Zippiego” czy „Trening umiejętności społecznych”.
 • Kultura uczenia się – rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, w szczególności kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się to szkolenia: „Motywowanie do rozwoju i uczenia się”, „Innowacyjne metody uczenia (się)”, „Pamięć i intelekt. Ocenianie i badanie wspierające rozwój”, a także propozycje dla rad pedagogicznych czy zespołów przedmiotowych.

Szanowni Państwo, dziękując za dotychczasową współpracę, zapraszam do korzystania z naszej oferty szkoleniowej, bo przecież, jak powiedział Frank McCourt, każdy nauczyciel „jest mieszanką silnej osobowości, wrażliwości, wiedzy i umiejętności tworzenia odpowiedniego klimatu”.

Życzę Państwu, by w nowym roku szkolnym 2019/2020 wszystkie te cechy stały się Państwu bliskie.

Z poważaniem
Jacek Wołowiec
Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Cała oferta dostępna jest na stronie ŚCDN.

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2019/2020 Zapisz się