Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Raporty
English (UK)


1 01 Dębski M., NAŁOGOWE KORZYSTANIE Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH. Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce. Raport z badań. UG, Fundacja Dbam o Mój Z@sięg. Gdynia, 2016.
(http://dbamomojzasieg.com/publikacje-raporty/)
Publikacja zawiera m.in. najważniejsze wnioski dotyczące wszystkich prowadzonych badań, odnoszących się bezpośrednio do najważniejszych grup odbiorców tego raportu: młodzieży, nauczycieli oraz rodziców, jak również opis zjawiska fonoholizmu i rekomendacje w zakresie profilaktyki, leczenia oraz integracji w celu rozwiązywania problemów osób e-uzależnionych.
W raporcie zaprezentowano w postaci rysunków wybrane symptomy nałogowego korzystania z telefonu komórkowego, jak również przekazano najważniejsze sposoby radzenia sobie w nawykowym korzystaniu z urządzeń mobilnych.
2 02 Raport z badania ZWYCZAJE POLAKÓW ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM EBOOKÓW I AUDIOBOOKÓW. Firma Virtualo, we współpracy z Instytutem Badawczym ARC Rynek i Opinia, 2017. (media.innovationpr.pl/)
Pierwszy w Polsce raport przedstawiający preferencje zarówno użytkowników nowoczesnych, jak i tradycyjnych form czytania. Respondentów badania zapytano o urządzenia, na których czytają i słuchają, formaty, z których najczęściej korzystają, sposób pozyskiwania e-książek, okoliczności czytania i słuchania, jak również zalety i bariery w korzystaniu z książek elektronicznych.
Jak pokazuje raport, czytelnicy potrafią wymienić coraz więcej zalet nowoczesnych form czytania. Wraz z rozwojem nowych technologii rośnie również dynamicznie rynek treści cyfrowych. Nie oznacza to jednak, że książka tradycyjna będzie konkurowała z elektroniczną, lecz z nią koegzystowała.
3 03

Mikołaj Winiewski i in., MOWA NIENAWIŚCI, MOWA POGARDY. Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, we współpracy z Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG, 2017.
www.batory.org.pl
Raport przedstawia wyniki najnowszych badań stosunku młodzieży i dorosłych Polaków do zjawiska przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych. Badania mowy nienawiści pokazują skalę tego zjawiska po dwóch latach od przeprowadzenia poprzednich, analogicznych badań z 2014 r., konsekwencje psychologiczne i społeczne ekspozycji na mowę nienawiści oraz mechanizmy społecznego przyzwolenia na mowę nienawiści.

4 04 PRZYGOTOWANIE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA. Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli, 2017. (www.nik.gov.pl)
Celem głównym kontroli była ocena warunków kształcenia kandydatów na nauczycieli w szkołach wyższych oraz pierwszego roku pracy nauczycieli w szkole w kontekście zapewnienia uzyskania i pogłębienia kompetencji niezbędnych do nauczania i wychowania dzieci i młodzieży. Wyniki kontroli pokazują, że procedura rozwoju zawodowego nauczycieli nie spełnia swojej roli. W opinii NIK proces adaptacji zawodowej nauczyciela stażysty nie jest ukierunkowany na zmiany jakościowe. NIK wskazuje również, że na kierunki nauczycielskie przyjmowanych jest coraz więcej najsłabszych maturzystów, a programy kształcenia przyszłych nauczycieli są od lat nieaktualizowane.
5 05 Koryś I., Kopeć J., Zasacka Z., Chymkowski R., STAN CZYTELNICTWA W POLSCE W 2016 ROKU. Warszawa: Biblioteka Narodowa 2017. (www.bn.org.pl)
Raport przestawia wyniki ankietowego badania czytelnictwa przeprowadzonego w listopadzie 2016 r. Wyniki nie zaskakują – podstawowe wskaźniki utrzymują się na poziomie zbliżonym do tego, który zarejestrowano w trakcie kilku poprzednich pomiarów. W 2016 r. jakąkolwiek książkę przeczytało 37% Polaków w wieku co najmniej piętnastu lat, a 10% czytało siedem lub więcej pozycji. 16% badanych nie przypomina sobie, żeby czytało jakąkolwiek książkę, gazetę, czasopismo, wiadomości w sieci ani nawet tekst o objętości przynajmniej trzech stron. Ci, którzy czytali książki, najchętniej sięgali po powieści Henryka Sienkiewicza i „Pięćdziesiąt twarzy Greya" E.L. James.
6 06 Kasprzak T., Jurkowska O., Tarkowki A., TWÓRCA, BUNTOWNIK, STRAŻNIK, NIEŚWIADOMY UŻYTKOWNIK. NAUCZYCIELE I NOWOCZESNE PRAKTYKI EDUKACYJNE. Stowarzyszenie Communia. Warszawa 2017.
(https://rightcopyright.eu)
W raporcie zaprezentowano wyniki badań jakościowych dotyczących postrzegania i stosowania prawa autorskiego przez nauczycieli szkolnych. Badanie, przeprowadzone od listopada 2016 do stycznia 2017 roku wśród 30 nauczycieli w pięciu krajach: Estonii, Francji, Holandii, Niemczech i Polsce, jest częścią projektu na rzecz dobrego prawa autorskiego dla edukacji „Copyright for Education", realizowanego przez międzynarodowe stowarzyszenie Communia i finansowanego przez Open Society Foundation. Autorzy badań chcieli dowiedzieć się, jak nauczyciele postrzegają prawo autorskie i w jaki sposób przepisy prawa autorskiego wpływają na stosowanie przez nich nowych i nowoczesnych praktyk edukacyjnych.
7 07 Jakubowski, M., Konarzewski, K., Muszyński, M, Smulczyk, M., Walicki, P. (2017). SZKOLNE TALENTY EUROPY U PROGU ZMIAN. POLSCY UCZNIOWIE W NAJNOWSZYCH BADANIACH MIĘDZYNARODOWYCH. Raport Fundacji Evidence Institute i Związku Nauczycielstwa Polskiego. (www.evidenceinstitute.pl)
„Niniejszy raport przedstawia kluczowe wyniki z ostatnich międzynarodowych badań wiedzy i umiejętności uczniów i dorosłych: PISA, TIMSS i PIAAC. To badania, które pod względem standardów naukowych należą do najlepszych na świecie, a swoim zasięgiem obejmują wszystkie rozwinięte gospodarki świata. Zapewniają wiarygodną ocenę umiejętności, dając przy tym możliwość rzetelnych porównań między krajami. Takie porównania pozwalają na pełniejszą ocenę naszych szkół, bo patrząc jedynie na badania w Polsce, nie mamy zewnętrznego punktu odniesienia. Tym raportem chcielibyśmy przyczynić się do tego, aby badania były częściej wykorzystywane w dyskusjach o edukacji". (Ze wstępu do raportu – dr Maciej Jakubowski).
Więcej na temat raportu http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/3851-polscy-uczniowie-w-badaniach-miedzynarodowych-2017
8 08 Boguszewski R., Głowacki A., POLACY O REFORMIE SYSTEMU EDUKACJI. Komunikat z badańnr 16/2017. CBOS – Centrum Badania Opinii Społecznej.
W badaniu zapytano Polaków, jak oceniają dotychczasowy system edukacji oraz jakie są ich przewidywania co do mających nastąpić w nim zmian. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7–15 stycznia 2017 roku na liczącej 1045 osóbreprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (www.cbos.pl)
9 09 European Commission/EACEA/Eurydice, 2017. SUPPORT MECHANISMS FOR EVIDENCE-BASED POLICY-MAKING IN EDUCATION. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. (Tworzenie polityki edukacyjnej na podstawie danych i wyników badań). (eurydice.org.pl)
Raport informuje o tym, w jaki sposób w Europie formułuje się politykę edukacyjną oraz jakie źródła danych i wyniki badań są wykorzystywane w tym procesie. Publikacja próbuje odpowiedzieć na pytania, jakie instytucje są zaangażowane w proces dostarczania danych, w jaki sposób dane i wyniki badań są wykorzystywane, jaka jest ich dostępność i czy w procesie biorą udział pośrednicy, których zadaniem jest budowanie sieci kontaktów między politykami i badaczami.
10 10 European Commission/EACEA/Eurydice, 2017. KEY DATA ON TEACHING LANGUAGES AT SCHOOL IN EUROPE – 2017 Edition. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
(Kluczowe dane dotyczące nauczania języków obcych w szkołach w Europie – 2017). (eurydice.org.pl)
Publikacja prezentuje najważniejsze trendy w polityce edukacyjnej w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych w 42 europejskich systemach edukacyjnych. W raporcie poruszono następujące zagadnienia:
  • Jakich języków obcych można uczyć się w szkołach w Europie i w jakim wieku uczniowie rozpoczynają naukę pierwszego i drugiego języka obcego?
  • Jaki poziom biegłości językowej powinni osiągnąć uczniowie w trakcie kształcenia obowiązkowego?
  • W jaki sposób oceniane są umiejętności językowe nowo przybyłych uczniów-migrantów i jakie wsparcie językowe im się zapewnia?
  • Jakie języki są najczęściej nauczane?
  • Czy nauczyciele języków obcych szkolą się za granicą?

Raport koncentruje się głównie na nauczaniu języków obcych, ale znajdują się w nim także informacje dotyczące obecności w programach szkolnych języków regionalnych, mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków klasycznych.

11 11 OECD (2017), PISA 2015 Results (Volume IV): STUDENTS’ FINANCIAL LITERACY, PISA, OECD Publishing, Paris. (http://dx.doi.org/10.1787/9789264270282-en)
Raport zawiera wyniki części badania PISA 2015 dotyczącego umiejętności finansowych 15-latków, przeprowadzonego w Polsce przez Instytut Badań Edukacyjnych. W tej części badania PISA wzięło udział 15 krajów. W trwającym godzinę i składającym się z 43 zadań teście sprawdzano umiejętność identyfikowania informacji finansowych, jej oceny i wykorzystania w praktyce wiedzy o finansach. Średni wynik polskich uczniów (485 pkt) był podobny do wyników uczniów z Włoch i Stanów Zjednoczonych. Lepiej spisali się uczniowie z Chin, Australii, Rosji, Kanady i flandryjskiej części Belgii. Słabszy od polskich uczniów wynik osiągnęli młodzi Brazylijczycy, Peruwiańczycy i Chilijczycy oraz Słowacy, Litwini i Hiszpanie. W Polsce z liczeniem pieniędzy dziewczęta radzą sobie lepiej od chłopców.
Polscy 15-latkowie na ogół dobrze radzą sobie z finansami. Jednak między 2012 a 2015 r. zwiększyła  się grupa uczniów (z 10 do 20%), którzy nie radzą sobie z zadaniami dotyczącymi pieniędzy, transakcji finansowych i związanym z nimi ryzykiem oraz planowania i zarządzania finansami.
Deklaracje badanych w Polsce pokazują, że w porównaniu z innymi uczniami, mają oni mniej możliwości uczenia się o finansach zarówno w trakcie lekcji, jak i poza szkołą. 
12 12 Raport „MŁODZIEŻ 2016" pod red. Mirosławy Grabowskiej i Magdaleny Gwiazdy. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2017.
(www.cinn.gov.pl/portal?id=166545)
Najnowszy raport „Młodzież 2016", przygotowany przez Centrum Badania Opinii Społecznej oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, zawiera wyniki kompleksowego badania poświęconego problematyce młodzieży. Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2016 r. wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Młodych Polaków zapytano m.in. o ich życiowe aspiracje i plany, stosunek do Internetu, zaangażowanie w politykę, religijność, sięganie po używki, szkolne relacje. Po raz pierwszy w badaniach uwzględniona została problematyka patriotyzmu i nacjonalizmu.
13 13 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA NAUCZANIA W SZKOŁACH PUBLICZNYCH. Informacja o wynikach kontroli NIK, 2017. (www.nik.gov.pl)
Celem kontroli była ocena działań w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania w szkołach publicznych w okresie od września 2015 r. do lipca 2016 r. Ocena dotyczyła organizacji pracy uczniów pod kątem zachowania zasad higieny pracy umysłowej oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole.
Kontrolami objęto łącznie 60 szkół publicznych, tj. 30 szkół podstawowych i 30 gimnazjów w sześciu województwach: kujawsko-pomorskim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim. W ocenie NIK w żadnej ze skontrolowanych szkół nie zorganizowano uczniom zajęć z pełnym uwzględnieniem zasad higieny pracy umysłowej, tym samym nie zostały stworzone optymalne warunki do efektywnego przyswajania wiedzy. Również działania podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i higienicznego pobytu uczniów w szkole nie były skuteczne.
14 14 PRZECIWDZIAŁANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM U DZIECI I MŁODZIEŻY. Informacja o wynikach kontroli NIK, 2017. (www.nik.gov.pl)
Celem kontroli przeprowadzonej w latach 2014–2016 w publicznych szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych była odpowiedź na pytania: Czy dzieciom i młodzieży szkolnej zapewniono wystarczającą pomoc psychologiczno-pedagogiczną? Czy działania Ministra Edukacji Narodowej sprzyjają dostosowaniu treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów i umożliwiają łatwy dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Czy sposób funkcjonowania szkół sprzyja prawidłowemu rozwojowi psychicznemu uczniów? Czy pomoc udzielana uczniom przez szkoły i placówki psychologiczno-pedagogiczne jest łatwo dostępna i wystarczająca? Czy współpraca szkół z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi odbywa się w sposób systemowy? W ocenie NIK system oświaty nie gwarantuje dzieciom i młodzieży szkolnej łatwej dostępności do opieki psychologiczno-pedagogicznej. W latach 2014-2016 blisko połowa szkół publicznych różnych typów (ponad 44 proc.) nie zatrudniała na odrębnym etacie ani pedagoga, ani psychologa.
15 15 RAPORT HR 2016/2017 GAMMA. (www.projektgamma.pl)
Myślą przewodnią raportu jest zaprezentowanie kluczowych zjawisk charakterystycznych dla zmiany pokoleniowej na współczesnym rynku pracy. W najbliższym czasie można oczekiwać coraz większego napływu najmłodszych pracowników z pokolenia postmilenijnego, nazywanego pokoleniem Z lub iPokoleniem. Ta przemiana pokoleniowa będzie wpływać na zmiany w kulturze firmy, które będą dotyczyć takich kwestii, jak: rewizja tradycyjnego sposobu organizacji pracy, przeorientowanie metod motywacyjnych oraz korekta stylu zarządzania zespołem. Raport opisuje metody i narzędzia pomocne w tworzeniu motywującego środowiska pracy adekwatnego do oczekiwań i potrzeb młodych pracowników i menedżerów.
16 16 Raport AASA „POLKI WYKLUCZONE CYFROWO 2017", czerwiec 2017. (www.aasynetu.pl)
Raport „Polki wykluczone cyfrowo 2017" został przeprowadzony przez Kantar Public na zlecenie Aasa Polska. Celem badania było sprawdzenie, w jakim stopniu Polki między 45 a 70 rokiem życia korzystają z Internetu, kim są Polki wykluczone cyfrowo i co mogłoby zmienić ich nastawienie oraz zachęcić do rozpoczęcia lub częstszego korzystania z niego. Z raportu wynika, że co trzecia Polka w wieku 45–70 lat jest wykluczona cyfrowo. W celu aktywizacji cyfrowej osób dojrzałych Aasa Polska uruchomiła kampanię edukacyjną Aasy Netu, w ramach której na platformie aasynetu.pl udostępniono bezpłatnie multimedialne materiały edukacyjne dla początkujących użytkowników Internetu w wieku dojrzałym.
17 17 „BEZPIECZEŃSTWO W SIECI". Librus – Wspieramy oświatę. Badanie przeprowadzone w czerwcu 2017 r. (www.librus.pl/biuro-prasowe/komunikaty-prasowe/bezpieczenstwo-w-sieci-wyniki-badania-nt-zachowania-mlodziezy-i-rodzicow-w-internecie/)
Badanie na temat zachowania młodzieży i rodziców w Internecie zostało przeprowadzone wśród grupy ponad 12 tysięcy uczniów i prawie 11 tysięcy rodziców. Ankietowani odpowiedzieli na szereg pytań związanych ze sposobem korzystania z Internetu i świadomością zagrożeń wynikających z udostępniania danych osobowych. Wśród uczniów prawie połowa ankietowanych mówi o sobie, że są przez cały czas online. Wśród rodziców w ten sposób z Internetu korzysta tylko co piąty. Młodzież najczęściej udostępnia swoje dane w serwisach społecznościowych, za to dorośli – w serwisach zakupowych. Z badań wynika również, że i w jednej, i w drugiej grupie już co czwarty ankietowany spotkał się we własnym otoczeniu z sytuacją, którą rozumie jako bezprawne wykorzystanie danych osobowych. Większość uczniów (59%) z informacjami na temat zagrożeń wynikających z podawania nazwiska, adresu czy udostępniania zdjęć w sieci zetknęła się w szkole, natomiast szkoła nie omawia z rodzicami spraw bezpieczeństwa danych.
18 18 Raport z badania NASTOLATKI 3.0. Redakcja: Wojciech Kamieniecki, Marcin Bochenek, Rafał Lange. Warszawa: NASK – Instytut Badawczy, 2017. (www.nask.pl)
Ogólnopolskie badania młodzieży „Nastolatki wobec Internetu 3.0" zostały zrealizowane przez Pracownię Edukacyjnych Zastosowań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych NASK. Celem badań była analiza aktywności nastolatków w Internecie, edukacyjnej roli Internetu i urzą¬dzeń mobilnych, przyjmowanej przez nastolatki sieciowej tożsamości, ich zachowań, świadomości zagrożeń i sposobów reagowania na przemoc. Problematyka badawcza koncentrowała się na następujących aspektach aktywności internetowej:
1. Zakres i cele użytkowania (czas, miejsce, cele i zakres aktywności, narzędzia, inicjacja internetowa, uzależnienie, kręgi interakcyjne).
2. Internet w szkole i edukacji (zastosowanie na lekcjach i w trakcie odrabiania prac domowych, źródła i kanały informacji, dostęp i kontrola na terenie szkoły, ściąganie za pomocą narzędzi mobilnych).
3. Tożsamość internetowa (portale społecznościowe, autoprezentacja, prywatność, internetowi liderzy opinii, obraz i wartość sieci).
4. Zachowania ryzykowne (świadomość zagrożeń, ich ocena i podejmowane działania, interakcje z nieznanymi osobami dorosłymi, seksting, kontrola rodzicielska).
5. Przemoc słowna (obserwacja, doświadczenie, przyczyny, sposoby reagowania).
19 19 DZIECI SIĘ LICZĄ 2017. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce. Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2017.
(http://fdds.pl/wp-content/uploads/2017/07/dziecisielicza.pdf)
Raport opracowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę zawiera aktualną diagnozę zagrożeń bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce. Autorzy kompleksowo przyglądają się kondycji dzieci, głównie w aspektach doświadczania różnych form krzywdzenia i deprywacji oraz ich uwarunkowań. Raport nie tylko integruje najbardziej aktualne informacje na temat spraw dzieci, ale też prezentuje rekomendacje rozwiązań na rzecz poprawy sytuacji najmłodszych.
20 20 Raport Gumtree AKTYWNI+ PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY 2017. Koncepcja badania, analiza wyników, tekst raportu dr hab. Renata Włoch. (www.startdokariery.pl/)
Raport Gumtree.pl „Aktywni+ Przyszłość rynku pracy" powstał w ramach czwartej edycji programu „Start do Kariery", której celem jest określenie trendów, które w najbliższych latach kształtować będą rzeczywistość polskich pracowników i przedsiębiorców. Badanie, opracowane przez zespół socjologów i ekonomistów DELab UW, pod przewodnictwem dr hab. Renaty Włoch, jest częścią realizowanej od czterech lat strategii Gumtree.pl, polegającej na diagnozie zjawisk rynku pracy i wskazywaniu odpowiednich kierunków rozwoju i działania uczestnikom rynku pracy.
W czasach rosnącego znaczenia inteligentnych maszyn, cyfrowych technologii, gwałtownych zmian społecznych i ekonomicznych, autorom raportu udało się stworzyć przewodnik, który wskazuje kierunki rozwoju zawodowego na najbliższe lata. Dzięki niniejszemu raportowi wiemy, jakie kompetencje należy rozwijać, jakie zawody są zagrożone wyparciem przez zjawiska automatyzacji i cyfryzacji, oraz jak powinno zmienić się nasze spojrzenie na funkcjonowanie na rynku pracy.
21 swietlice FUNKCJONOWANIE ŚWIETLIC SZKOLNYCH. Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli, 2017. (www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/)
Celem głównym kontroli była ocena, czy uczniom szkół podstawowych zapewniono odpowiednie zajęcia świetlicowe zgodnie z nowymi wymaganiami dotyczącymi pracy świetlic wprowadzonymi zmianami przepisów Ustawy o systemie oświaty w 2014 r. Zmiany zobowiązały publiczne szkoły podstawowe do przyjmowania do świetlicy wszystkich uprawnionych uczniów. Dodatkowo wprowadzono wymóg, aby podczas zajęć pod opieką jednego nauczyciela nie pozostawało więcej niż 25 uczniów oraz wymagania dotyczące dostosowania zajęć świetlicowych do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, a także ich zainteresowań.Kontrolę przeprowadzono od 21.09.2016 r. do 31.01.2017 r., którą objęto okres od 1.09.2014 r. do czasu zakończenia czynności kontrolnych.
W ocenie NIK w świetlicach większości skontrolowanych szkół prawidłowo realizowano funkcje opiekuńcze. Natomiast znacznej części uczniów zapisanych do świetlic nie zapewniono możliwości uczestniczenia w zajęciach, które uwzględniałyby rozpoznane, indywidualne zainteresowania i potrzeby edukacyjne, których realizacja wpłynęłaby na rozwój psychofizyczny poszczególnych uczniów.
22 cyber przemoc ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE CYBERPRZEMOCY WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. Informacja
o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Delegatura NIK w Kielcach, 2017. (www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/)
Celem głównym kontroli było zbadanie, czy działania podejmowane przez właściwe instytucje w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży są prawidłowe i skuteczne. Skontrolowano następujące jednostki: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, oraz z terenu województw: lubuskiego, łódzkiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego: pięć Komend Wojewódzkich Policji, dziesięć Komend Powiatowych Policji i Komend Miejskich Policji, osiem gimnazjów i dwa zespoły szkół.
W ocenie NIK Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, szkoły oraz Policja nie rozpoznały właściwie i nie określiły skali zagrożenia, jaką niesie cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży. MEN nie koordynowało działań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy wśród uczniów, nie opracowało też wytycznych dotyczących cyberprzemocy m.in. dla szkół. W efekcie każda spośród kontrolowanych szkół opracowywała odpowiednie zasady postępowania osobno, we własnym zakresie. Policja z kolei przeprowadzała działania profilaktyczne w szkołach, o ile dyrektorzy zgłosili takie zapotrzebowanie. NIK pozytywnie ocenia natomiast działania szkół w reakcji na zgłaszane akty cyberprzemocy.
 23 Raport zbiorczy z przebiegu debat „gwiaździstych”: „JAK KSZTAŁCIĆ NAUCZYCIELI XXI WIEKU” i „PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU NAUCZYCIELA – REALIA, DYLEMATY, WYZWANIA”. Oprac. Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji, Fundacja EduTank, 2017.
Raport zbiorczy z przebiegu debat „gwiaździstych” na temat kształcenia nauczycieli powstał z inicjatywy Ruchu Społecznego Obywatele dla Edukacji i przy współpracy Fundacji Edutank oraz pięciu polskich uczelni wyższych: Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydziału Nauk Społecznych, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W debatach wzięli udział pracownicy uczelni, bezpośrednio odpowiedzialni za kształcenie przyszłych nauczycieli, praktycy w postaci dyrektorów szkół, przedstawicieli organów nadzoru pedagogicznego oraz sami studenci.
 24 „PRZEMOC W WYCHOWANIU – CZAS Z TYM SKOŃCZYĆ!”. Raport Rzecznika Praw Dziecka 2017. Oprac. Ewa Jarosz – Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka.
Tegoroczne badanie Rzecznika Praw Dziecka ukierunkowane było na rozpoznanie poziomu społecznej aprobaty zachowań przemocy, uznawania kar cielnych za metody wychowawcze oraz aprobaty różnych zachowań przemocowych w wychowaniu dzieci. Obraz społecznych postaw dotyczących przemocy w wychowaniu jest niekorzystny. Z badań wynika, że ponad połowa Polaków akceptuje kary cielesne, uznając, że są takie sytuacje, w których trzeba dziecko uderzyć. Przemoc częściej stosują rodzice, którzy nie zdają sobie sprawy, że bicie jest niezgodne z prawem, sami doświadczali przemocy w dzieciństwie, są nisko wykształceni, pochodzą z małych miejscowości oraz starsi wiekiem.
25 nik cyfr  CYFRYZACJA SZKÓŁ. Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli, 2017. (www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-cyfryzacji-szkol.html)
Głównym celem kontroli było sprawdzenie, czy program rządowy „Cyfrowa szkoła”, realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, przyniósł spodziewane rezultaty i przyczynił się do upowszechnienia nowych technologii w procesie nauczania. Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała również, czy realizacja tzw. projektów komplementarnych z programem „Cyfrowa szkoła” („E-podręczniki do kształcenia ogólnego”, „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”, „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli”) przebiegała zgodnie z założeniami i przyniosła zakładane efekty.
 26 pirls  PIRLS 2016. Wyniki międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w czytaniu. Krzysztof Konarzewski i Krzysztof Bulkowski. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych 2017.
PIRLS (Międzynarodowe badanie postępów w czytaniu, Progress in International Reading Literacy Study) to badanie osiągnięć uczniów dziesięcioletnich w czytaniu tekstów literackich i użytkowych. Badanie  jest organizowane przez Międzynarodowe Towarzystwo Oceniania Osiągnięć Szkolnych (IEA) i odbywa się co pięć lat od 2001 r.
W edycji PIRLS 2016 wzięło udział 50 samodzielnych państw lub autonomicznych części składowych państw ze wszystkich zamieszkałych kontynentów i ponad 287 tys. uczniów z ponad 10 tys. szkół. W Polsce badaniem objęto 4413 uczniów z 246 oddziałów klasy czwartej w 148 szkołach podstawowych.
W programie PIRLS mierzy się osiągnięcia szkolne za pomocą testu opracowanego przez międzynarodowy zespół ekspertów. Test osiągnięć w czytaniu składał się z sześciu tekstów literackich i sześciu informacyjnych, do których odnosiło się 179 pytań. W badaniu biegłości w czytaniu PIRLS 2016 nasi czwartoklasiści zajęli 6. miejsce wśród uczniów z 50 krajów całego świata.
Więcej o wynikach raportu:
http://www.ibe.edu.pl/pl/o-instytucie/aktualnosci/794-polscy-czwartoklasisci-w-swiatowej-czolowce
27 edu online Raport Brainly „Przyszłość edukacji online”. Wykorzystanie nowych technologii przez uczniów, rodziców i nauczycieli, 2017.
https://drive.google.com/file/d/0B0VXZ_FIG6WfQUczMFg0TkhkbHc/view
Raport „Przyszłość edukacji online 2017” został opracowany przez edukacyjny serwis społecznościowy Brainly, z którego korzysta już 100 milionów uczniów miesięcznie na całym świecie. Przeanalizowano media społecznościowe: Facebook,Twitter i YouTube, aby sprawdzić popularność stron i profili związanych z edukacją, a także najistotniejsze dla nauczycieli i rodziców tematy oraz obawy podzielane przez te grupy. Badanie zostało przeprowadzone w roku 2016. Rankingi popularności stron i profili w social mediach odzwierciedlają stan na czerwiec 2017 r.
 28 SPCC  SKANDYNAWSKIE MIEJSCE PRACY. Koordynator projektu: Sylwia Wojtaszczyk-Ciąćka, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza. Warszawa: SPIG, 2017.
https://www.spcc.pl/images/file/events_projects/2017/SPCC_Raport_pracownicyPL_171026.pdf
Najnowszy raport Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej pt. „Skandynawskie miejsce pracy” przedstawia wiele ciekawych rozwiązań wdrażanych przez skandynawskie firmy w obszarach HR i wsparcia pracowników oraz działania z zakresu employer brandingu.
Celem raportu było przedstawienie specyfiki skandynawskiej kultury pracy oraz wartości, którymi kierują się skandynawscy pracodawcy.
 29  cosn Freeman, A., Adams Becker, S., Cummins, M., Davis, A., and Hall Giesinger, C. (2017). NMC/CoSN HORIZON REPORT: 2017 K–12Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium.
https://www.nmc.org/publication/nmccosn-horizon-report-2017-k-12-edition/
The Horizon Report, przygotowywany co roku przez The New Media Consortium – międzynarodową koalicję instytucji edukacyjnych zajmującą się wykorzystaniem nowych mediów w edukacji, jest jednym z najważniejszych głosów na temat zmian zachodzących w systemie edukacji w wyniku rozwoju technologicznego. W najnowszej edycji raportu opisano sześć kluczowych trendów mających istotny wpływ na rozwój systemu edukacji, które ujęto w trzech perspektywach: krótkiej (1–2 lata), średniej (3–5 lat) oraz długiej (5 lat i więcej).
Oprócz najważniejszych trendów w edukacji w raporcie zostały także opisane istotne wyzwania stojące przed oświatą oraz przykłady wdrożenia innowacyjnych technologii edukacyjnych.
Więcej o raporcie:
https://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/4087-horyzont-zmian-edukacja-i-technologie-2017
 30 dzieci  Makaruk K., Włodarczyk J., Michalski P., KONTAKT DZIECI I MŁODZIEŻY Z PORNOGRAFIĄ. Raport z badań. Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2017.
www.fdds.pl
Wyniki najnowszych badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016–2020 na temat kontaktu dzieci i młodzieży z materiałami seksualizującymi.
Celem badanie było przede wszystkim określenie skali problemu kontaktu dzieci i młodzieży z pornografią oraz ustalenie grup najbardziej narażonych na ten kontakt. Dodatkowo badanie miało za zadanie określenie czynników ryzyka kontaktu dzieci i młodzieży z pornografią oraz związku między kontaktem dzieci i młodzieży z pornografią a jego konsekwencjami psychospołecznymi i zdrowotnymi. Wyniki badania mają być też podstawą działań profilaktycznych i pomocowych.
Według badań aż 43% młodych Polaków w wieku 11–18 lat ma kontakt z pornografią, w tym 18% co najmniej raz w tygodniu. Niepokojący jest też fakt, że z materiałami takimi styka się 28% najmłodszych dzieci w wieku 11–14 lat. Dwa razy częściej na treści pornograficzne trafiają dzieci, których rodzice nie ustalili zasad dotyczących korzystania z Internetu.
 31 osoby mlode OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY W 2016 r. Urząd Statystyczny w Gdańsku, 2017. (www.stat.gov.pl)
Publikację opracowano na podstawie uogólnionych wyników badania modułowego BAEL „Osoby młode na rynku pracy”, zrealizowanego w II kwartale 2016 r. łącznie z reprezentacyjnym Badaniem Aktywności Ekonomicznej Ludności.
Głównym celem badania modułowego „Osoby młode na rynku pracy” było uzyskanie informacji na temat sytuacji na rynku pracy osób w wieku 15–34 lata, w szczególności w zakresie posiadania doświadczeń zawodowych zdobytych w okresie nauki w ramach najwyższego uzyskanego poziomu wykształcenia, podejmowania przez osoby młode dalszej edukacji, przyczyn przerwania rozpoczętej edukacji, przyczyn niekontynuowania edukacji, metody znalezienia obecnej pracy, gotowości do zmiany miejsca zamieszkania lub długich dojazdów w celu podjęcia pracy. (Z „Przedmowy” do raportu).
 32 osw i wych OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2017. (www.stat.gov.pl)
Publikacja zawiera szeroki zestaw danych i analiz opisujących stan i dynamikę polskiego systemu oświaty. Prezentowane informacje dotyczą działalności szkół oraz innych placówek oświatowych i wychowawczych, prowadzących nauczanie na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, obejmując również szkolnictwo specjalne, zawodowe i artystyczne.
Podobnie jak w latach poprzednich publikacja zawiera informacje o infrastrukturze oświatowej, uczniach, absolwentach i nauczycielach, nauczaniu języków obcych, edukacji mniejszości narodowych i etnicznych, zajęciach pozalekcyjnych, wybranych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą, a także analizę wyników egzaminów organizowanych przez niezależne od szkół komisje egzaminacyjne. (Z „Przedmowy” do raportu).
33 deloitte PIRACTWO W INTERNECIE – STRATY DLA KULTURY I GOSPODARKI. Analiza wpływu zjawiska piractwainternetowego na gospodarkę Polski na wybranych rynkach kultury. Warszawa: Deloitte, 2017. (https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Deloitte_%20piractwo_raport.pdf)
Raport, przygotowany przez Deloitte Advisory Sp. z o.o. na zlecenie Stowarzyszenia Kreatywna Polska, stanowi próbę oszacowania strat ponoszonych przez gospodarkę Polski z tytułu piractwa internetowego dotykającego przemysłu kreatywnego na rynkach: telewizyjnym i filmowym, muzycznym, książkowym oraz prasowym.
W niniejszym opracowaniu pojęcie piractwa w Internecie odnosi się do działalności polegającej na publikowaniu, rozpowszechnianiu i umożliwianiu zapoznawania się za pomocą Internetu z utworami (na rynkach objętych analizą – rynku audiowizualnym, książki, transmisji na żywo, prasowym, rynku muzyki oraz audiobooków) bez zgody podmiotów uprawnionych, wbrew uzgodnionym warunkom lub wbrew przepisom powszechnie obowiązującym.
 34  dzialalnosc res DZIAŁALNOŚĆ RESOCJALIZACYJNA MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH. Informacja o wynikach kontroli NIK, 2017.(www.nik.gov.pl)
Najwyższa Izba Kontroli podjęła próbę uzyskania odpowiedzi, czy proces resocjalizacji prowadzony w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych jest skuteczny, a także, w jakim stopniu pomoc oferowana wychowankom po opuszczeniu placówek umożliwia im akceptowalne społecznie i zgodne z prawem funkcjonowanie w społeczeństwie.
 35  kszt spec WSPIERANIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W OGÓLNODOSTĘPNYCH SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH. Informacja o wynikach kontroli NIK, 2017. (www.nik.gov.pl)
Najwyższa Izba Kontroli zbadała, czy przedszkola i szkoły ogólnodostępne prawidłowo organizują wspieranie kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnościami. W wyniku kontroli, obejmującej 28 ogólnodostępnych szkół i przedszkoli, stwierdzono rozbieżność między prawem uczniów z niepełnosprawnościami do uzyskania właściwego wsparcia a praktyką. W połowie tych placówek prawidłowo organizowano wspieranie kształcenia specjalnego. Jednakże w pozostałych szkołach i przedszkolach nie w pełni prawidłowo planowano, realizowano i ewaluowano działania wspierające. Nadzór i monitorowanie wsparcia kształcenia specjalnego uczniów w tych placówkach nie były wystarczające. Nie we wszystkich placówkach zapewniono także odpowiednie warunki organizacyjne i techniczne realizacji edukacji włączającej.
36 cyfryzacja2017 POLSKA SZKOŁA W DOBIE CYFRYZACJI. DIAGNOZA 2017. Raport opracowany przez zespół badawczy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz PCG Edukacja pod red. prof. Marleny Plebańskiej. Warszawa, 2017.
(www.nck.pl/upload/attachments/319726/RAPORT%20CYFRYZCJA%20SZK%C3%93%C5%81%202017.pdf)
Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu 2017 roku na grupie 100 129 respondentów: uczniów, rodziców, nauczycieli i kadry zarządzającej. Głównym celem badania była kompleksowa diagnoza stanu wykorzystania technologii cyfrowych w szkołach w odniesieniu do całego środowiska szkolnego. Cele szczegółowe badania to m.in.: diagnoza metod, form oraz narzędzi wykorzystania technologii cyfrowych, diagnoza poziomu wykorzystania różnego typu sprzętu oraz oprogramowania w kontekście prowadzenia lekcji z wykorzystaniem technologii cyfrowych, diagnoza poziomu wykorzystania elektronicznych zasobów edukacyjnych w procesach dydaktycznych.
Opracowanie: Barbara Skarżyńska

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się