Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Raporty
English (UK)


1 01

Raport Biblioteki Narodowej STAN CZYTELNICTWA W POLSCE W 2017 ROKU. (www.bn.org.pl/ )
Z najnowszych badań czytelnictwa przeprowadzonych na zlecenie Biblioteki Narodowej wynika, że 38 proc. Polaków przeczytało w ubiegłym roku co najmniej jedną książkę. Wynik dotyczący czytelnictwa nie różni się znacząco od wskaźników publikowanych przez Bibliotekę Narodową w poprzednich latach. Raport przedstawia również informacje dotyczące związku otoczenia z praktyką lekturową, czytelnictwa polonistów ze szkół ponadgimnazjalnych oraz zależności między czytaniem książek a preferowanymi źródłami pozyskiwanych wiadomości.

2 Koryś I., Michalak D., Zasacka Z., Chymkowski R., STAN CZYTELNICTWA W POLSCE W 2017 ROKU. Biblioteka Narodowa, Warszawa 2018.
Całościowy raport Biblioteki Narodowej przedstawia główne wyniki ankietowego badania czytelnictwa książek w Polsce. Raport jest dwuczęściowy: oprócz badania ogólnopolskiego przedstawia także badania zrealizowane wśród polonistów uczących w szkołach średnich. Z badań wynika, że co najmniej jedną książkę w ciągu roku przeczytało 38% Polaków. Po wyraźnych spadkach przypadających na okres 2004–2008 poziom czytelnictwa w Polsce ustabilizował się na poziomie nieco poniżej 40%. Badanie wykazało, że poloniści czytają zdecydowanie więcej i chętniej niż ogół badanych.
3 KORZYSTANIE Z INTERNETU. Komunikat z badań nr 62/2018. Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej Warszawa 2018.
Raport koncentruje się na trzech obszarach badań: zasięg i sposób korzystania z Internetu, aktywność w sieci, zawieranie znajomości i korzystanie z serwisów społecznościowych. W ostatnich latach w Polsce odsetek użytkowników Internetu, stanowiący około dwóch trzecich ogółu dorosłych, nie zmieniał się znacząco. Czynnikiem, który w największym stopniu decyduje o pozostawaniu offline, jest przede wszystkim starszy wiek (trzy czwarte badanych mających 65 lat i więcej nie korzysta z Internetu), a w dalszej kolejności niski poziom wykształcenia. Ludzie młodzi niemal powszechnie są w sieci. Wiek nie determinuje wyłącznie obecności sieci, ale w dużym stopniu określa również sposób korzystania z Internetu. Młodsi użytkownicy, zwłaszcza najmłodsi, spędzają w Internecie więcej czasu niż starsi, co więcej - znaczna ich część jest połączona z siecią cały czas. Na ogół też są oni bardziej aktywni od starszych internautów w wykorzystywaniu dostępnych w sieci usług i funkcji.
4 SPOŁECZNY OBRAZ AUTYZMU. Komunikat z badań nr 44/2018. Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej Warszawa 2018.
W badaniach zapytano ankietowanych o postrzeganie autyzmu, wiedzę na temat tego zaburzenia oraz o sytuację osób nim dotkniętych w społeczeństwie. Ogromna większość badanych słyszała o autyzmie, a zaburzenie to kojarzone jest przede wszystkim z zamknięciem się we własnym świecie, wycofaniem, wyobcowaniem czy izolacją. Często wiązane jest również z trudnościami w kontaktach z innymi, budowaniu relacji i więzi z innymi, a także z problemami w komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. Opinie w kwestii nastawienia społeczeństwa do osób z autyzmem są podzielone.
W przypadku dzieci przekonanie, że nastawienie to jest życzliwe, nieznacznie przeważa nad opiniami, że jest niechętne. Natomiast w przypadku nastawienia do dorosłych osób z autyzmem niechęć – w opinii respondentów – przeważa nad życzliwością. Zakłopotanie, współczucie i bezradność to, zdaniem badanych, emocje najczęściej towarzyszące bezpośrednim kontaktom z osobami z autyzmem. Zdaniem ponad połowy badanych wsparcie ze strony państwa dla osób z autyzmem – zarówno dzieci, jak i dorosłych – jest niewystarczające, a tylko nieliczni uznają je za dostateczne.
5 RAPORT DOSTĘPNOŚCI 2018. Wybrane podmioty realizujące zadania publiczne. Oprac. Przemysław Marcinkowski, Marcin Luboń. Fundacja widzialni.org.
Głównym celem Fundacji Widzialni jest umożliwienie wszystkim obywatelom swobodnego dostępu do zasobów internetowych niezależnie od ich wieku, niepełnosprawności, zamożności, sprzętu i oprogramowania. Co roku Fundacja publikuje Raport Dostępności, który jest jedynym w Polsce badaniem postępów administracji w zakresie publikowania dostępnych treści w Internecie, zgodnie ze standardem WCAG 2.0. W Raporcie przebadane zostały serwisy najważniejszych osób i instytucji; ministerstw; wybranych instytucji samorządowych i administracji centralnej w terenie; pozostałych, wybranych stron instytucji publicznych. Dodatkowo do Raportu włączone zostały wybrane e-usługi oferowane obywatelom przez państwo oraz wybrane aplikacje mobilne udostępniane przez instytucje publiczne.
6 European Commission/EACEA/Eurydice, 2018. TEACHING CAREERS IN EUROPE: ACCESS, PROGRESSION AND SUPPORT. (Kariera zawodowa nauczycieli w Europie: początki pracy zawodowej, awans i system wsparcia). Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Raport Eurydice nawiązuje do wzrastającego w ostatnim czasie zainteresowania ich sytuacją zawodową – informuje, jakie kwalifikacje są wymagane do pracy w zawodzie, jakiego wsparcia mogą oczekiwać nauczyciele podczas wykonywania swoich obowiązków, a także, jakie mają perspektywy awansu i doskonalenia zawodowego. Opracowanie przedstawia również najważniejsze wyzwania dla systemów edukacji związane z niedoborem lub nadmierną podażą kandydatów do zawodu.
Raport obejmuje również takie zagadnienia, jak planowanie zatrudnienia nauczycieli na poziomie centralnym, uwarunkowania rozpoczynania kariery zawodowej, mobilność zawodowa nauczycieli, doskonalenie zawodowe, przebieg kariery i awans czy też ocena ich pracy.
7 European Commission/EACEA/Eurydice, 2017.CITIZENSHIP EDUCATION AT SCHOOL IN EUROPE – 2017 (Edukacja obywatelska w szkołach w Europie). Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Raport koncentruje się na czterech obszarach: programach nauczania – organizacja i treści; działaniach dydaktycznych; ocenianiu uczniów i ewaluacji pracy szkół; kształceniu i doskonaleniu zawodowym oraz wsparciu merytorycznym udzielanym nauczycielom.
Informacja o raporcie
8   European Commission/EACEA/Eurydice, 2018. EURYDICE BRIEF: CITIZENSHIP EDUCATION AT SCHOOL IN EUROPE – 2017 (Eurydice brief: edukacja obywatelska w szkołach w Europie). Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.
Podsumowanie obszernego raportu Citizenship Education at School in Europe – 2017koncentruje się na następujących zagadnieniach:
  • Reformy w zakresie polityki dotyczącej edukacji obywatelskiej w szkołach.
  • Programy nauczania.
  • Edukacja obywatelska w klasie i nie tylko.
  • Ocenianie uczniów.
  • Wsparcie i szkolenia nauczycieli i dyrektorów szkół.
9   European Commission/EACEA/Eurydice, 2018. EURYDICE BRIEF: KEY DATA ON TEACHING LANGUAGES AT SCHOOL IN EUROPE – 2017 (Eurydice brief: kluczowe dane dotyczące nauczania języków obcych w szkołach w Europie).Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.
Krótki raport dotyczący nauczania języków obcych w szkołach w Europie opracowany na podstawie publikacji Eurydice „Kluczowe dane” z maja 2017 r. W briefie poruszane są m.in. następujące zagadnienia:
  • Nauczanie języka obcego (a najlepiej dwóch języków obcych) od jak najwcześniejszego wieku, czyli realizacja jednego z tzw. celów barcelońskich.
  • Zakres i różnorodność języków obcych oferowanych w szkołach.
  • Jakość nauczania ze szczególnym uwzględnieniem zawodu nauczyciela języka obcego i jego możliwości kształcenia się i dokształcania podczas wyjazdów zagranicznych.
  • Wykorzystanie zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL) jako metody kształcenia.
  • Wsparcie językowe dla nowoprzybyłych uczniów migrantów.

Inforgrafiki

10   European Commission/EACEA/Eurydice, 2018. RECOMMENDED ANNUAL INSTRUCTION TIME IN FULL-TIME COMPULSORY EDUCATION IN EUROPE – 2017/18 (Czas przeznaczony na nauczanie poszczególnych przedmiotów w szkolnictwie obowiązkowym w Europie 2017/18). Eurydice – Facts and Figures. Luxembourg:Publications Office of the European Union.
Język ojczysty, matematyka, nauki ścisłe i przyrodnicze oraz języki obce to główne przedmioty obecne w programach nauczania wszystkich szkół w Europie. Najnowszy raport informuje, ile godzin przeznacza się w roku szkolnym na nauczanie tych przedmiotów i jak czas nauczania różni się
w poszczególnych krajach. Dane prezentowane są w układzie krajowym (43 systemy edukacji
w Europie) oraz dla poszczególnych przedmiotów.
11   European Commission/EACEA/Eurydice, 2017. THE ORGANISATION OF SCHOOL TIME IN EUROPE. PRIMARY AND GENERAL SECONDARY EDUCATION – 2017/18. (Europejski kalendarz roku szkolnego 2017/18).Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Kalendarz roku szkolnego podaje informacje dla poszczególnych krajów o czasie trwania roku szkolnego, informuje o dniu rozpoczęcia i zakończenia lekcji, czasie trwania i datach poszczególnych przerw w nauce oraz liczbie dni poświęconych na pracę w szkole. Wykresy dają możliwość porównań międzykrajowych.
12 WSPÓŁPRACA SZKÓŁ Z RODZICAMI W REALIZACJI ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH. Informacja o wynikach kontroli. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli, 2018.
Okres objęty kontrolą dotyczył lat szkolnych 2014/2015–2016/2017. Kontrolą objęto szkoły i zespoły szkół prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Głównym celem kontroli była odpowiedź na pytania: Czy szkoły właściwie realizują swoje zadania wychowawcze? Czy szkoły podejmują, we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, dostateczne działania w zakresie tworzenia optymalnych warunków do realizacji działalności wychowawczej? Czy rady rodziców w sposób dostateczny wykorzystują swoje ustawowe uprawnienia do kształtowania realizowanych w szkole programów: wychowawczego i profilaktyki? W jakim stopniu podejmowane przez szkołę działania w obszarze wychowania przynoszą zaplanowane i oczekiwane efekty?
13   Konarzewski Krzysztof, SZKOŁA DLA ŻYCIA. KTO ZAPŁACI ZA NASZE EMERYTURY? Warszawa: Warsaw Enterprise Institute oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, 2018.
Opracowanie przygotowane pod kierownictwem profesora Krzysztofa Konarzewskiego zawiera rekomendacje zmian we wszystkich kluczowych obszarach oświaty: programie kształcenia, ustroju szkolnym, nauczycielskiej pragmatyce zawodowej, zarządzaniu i finansowaniu.Raport powstał w ramach projektu „Agenda Polska”, wspólnego przedsięwzięcia Warsaw Enterprise Institute oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, którego celem jest przygotowywanie strategii rozwoju Polski oraz rozwiązań ustrojowych i prawnych w najważniejszych dla Polski obszarach.
14 SYTUACJA UCZNIÓW KLASY VII ZREFORMOWANEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Raport Rzecznika Praw Dziecka przygotowany na podstawie sondażu opinii młodzieży, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół. Warszawa 2018.
Raport „Sytuacja uczniów klasy VII zreformowanej szkoły podstawowej” opracowany został na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka przez zespół naukowców z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem badania było sprawdzenie, w jakim stopniu potrzeby uczniów były respektowane w roku szkolnym 2017/2018. Aby uzyskać jak najpełniejszy obraz sytuacji, badaniem objęto 76 szkół ze wszystkich województw, a o opinię zapytano uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów placówek.
15 FOMO. POLACY A LĘK PRZED ODŁĄCZENIEM – raport z badań. Warszawa 2018.
Raport powstał we współpracy badaczy z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Wydziału Psychologii UW oraz panelu badawczego Ariadna, a opracowano go przy wsparciu Google Polska. Jest to ilościowe badanie polskich internautów, którzy odpowiadali na pytania dotyczące syndromu FOMO (ang. Fear of Missing Out), czyli lęku przed byciem odłączonym od Sieci.
Badacze postawili sobie za cel m.in. sprawdzenie skali problemu w Polsce oraz przeanalizowanie jego związku z dobrostanem psychofizycznym. Ponadto podzielili się rekomendacjami dotyczącymi tego, jak świadomie korzystać z zasobów Sieci i jednocześnie dbać o swój dobrostan.
16 EUROPEJSKI RAPORT NARKOTYKOWY 2018. Tendencje i osiągnięcia. Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2018.
Najnowszy raport Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii stanowi ogólny przegląd zjawiska narkomanii w Europie, poruszając takie tematy, jak: podaż narkotyków, używanie narkotyków, problemy związane ze zdrowiem publicznym oraz polityka narkotykowa i odpowiedzi na zjawisko używania narkotyków. Raport wskazuje na zagrożenia związane z pojawianiem się nowych substancji psychoaktywnych.
17 OGÓLNOPOLSKA DIAGNOZA SKALI I UWARUNKOWAŃ KRZYWDZENIA DZIECI. Raport z badań. Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2018.
Inicjatorem badania „Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci” jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Celem badania jest pogłębienie oraz uaktualnienie wiedzy na temat doświadczenia przez dzieci oraz młodzież w Polsce interpersonalnej przemocy ze strony dorosłych i rówieśników, czyli wiktymizacji oraz jej uwarunkowań, a także określenie związku między doświadczeniami krzywdzenia a dysfunkcjami w rodzinie i podejmowaniem zachowań autodestrukcyjnych. Badanie przeprowadzono w 2018 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1155 uczniów w wieku 11–17 lat.
18 OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018. Informacje statystyczne GUS. Warszawa, Gdańsk 2018.
Raport zawiera informacje dotyczące działalności szkół oraz innych placówek oświatowych i wychowawczych prowadzących nauczanie na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, obejmując również szkolnictwo specjalne, zawodowe i artystyczne. W publikacji znajdują się również informacje o infrastrukturze oświatowej, uczniach, absolwentach i nauczycielach, nauczaniu języków obcych oraz języków mniejszości narodowych i etnicznych, zajęciach pozalekcyjnych, wybranych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą, a także o wynikach egzaminów.
Opracowanie: Barbara Skarżyńska

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się