Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Raporty
English (UK)


1

NAUCZANIE MATEMATYKI W SZKOŁACH. Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Warszawa 2019.
Celem głównym kontroli była ocena efektów zarządzania procesem nauczania matematyki w szkołach. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła 20 szkół publicznych. Jak wynika z kontroli, w latach 2015–2017 forma i sposóbnauczania matematyki w szkołach nie sprzyjały pełnemu rozwojowi kompetencji matematycznych u uczniów. Ponad 42% uczniów skontrolowanych szkół ponadgimnazjalnych otrzymało na świadectwie ocenę dopuszczającą z matematyki. W gimnazjach było to 23% uczniów, a w szkołach podstawowych – 10%.

2 Pyżalski J., Zdrodowska A., Tomczyk Ł., Abramczuk K.,POLSKIE BADANIE EU KIDS ONLINE 2018. Najważniejsze wyniki i wnioski. Poznań 2019.
Raport jest podsumowaniem badań przeprowadzonych w 2018 roku na reprezentatywnej grupie dzieci i młodzieży w wieku 9–17 lat, 1249 uczniach z 90 szkół. Kwestionariusz był wspólny dla wszystkich europejskich krajów biorących udział w badaniach. Polska część badań została zrealizowana przez zespół pod kierunkiem prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza dra hab. Jacka Pyżalskiego. Jest to druga edycja EU Kids online w Polsce, pierwszą przeprowadzono w roku 2010. Respondenci byli pytani o to, jak korzystają z Internetu, ile czasu poświęcają na aktywności online, jakie mają umiejętności cyfrowe, czy czują się w sieci bezpiecznie. Zapytano ich również, o to, czy i jak często ich nauczyciele podejmowali określone aktywności z zakresu szeroko rozumianej edukacji medialnej, jak szkoły regulują i kontrolują wykorzystanie własnych urządzeń uczniów, jakie strategie wychowawcze dotyczące korzystania z Internetu stosują rodzice.
3 European Commission/EACEA/Eurydice, 2019. INTEGRATING STUDENTS FROM MIGRANT BACKGROUNDS INTO SCHOOLS IN EUROPE: NATIONAL POLICIES AND MEASURES (Integracja uczniów ze środowisk migranckich w szkołach w Europie. Polityka poszczególnych krajów i stosowane rozwiązania). Eurydice Report. Luxemburg: Publications Office of the European Union.
Raport  koncentruje się na uczniach ze środowisk migracyjnych oraz ich integracji w szkołach w Europie. Z raportu można m.in. dowiedzieć się, jakie działania są podejmowane w celu zapewnienia im dostępu do wysokiej jakości edukacji oraz w jaki sposób różnorodność kulturowa uczniów wpływa na funkcjonowanie europejskich szkół. W raporcie zwrócono też uwagę na stosowane w niektórych krajach holistyczne podejście do potrzeb takich uczniów, uwzględniające ich potrzeby psychospołeczne.
Raport „Integracja uczniów ze środowisk migranckich w szkołach w Europie. Polityka poszczególnych krajów i stosowane rozwiązania” w języku polskim.
4 SZKOŁA DLA INNOWATORA. KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI PROINNOWACYJNYCH. Kierownik projektu: Jan Fazlagić. Kalisz 2018.
Raport „Szkoła dla innowatora. Kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych” został przygotowany na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w 2017 roku z myślą o wsparciu nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą w tworzeniu na poziomie szkoły i klasy praktycznych strategii dla rozwoju kompetencji proinnowacyjnych polskich uczniów. Celem opracowania jest również wypracowanie propozycji zmian systemowych, które przyczynią się do promowania tego rodzaju kompetencji jako wartościowego elementu edukacji. Autorzy  raportu na podstawie przeglądu sposobów funkcjonowania systemu edukacji w wybranych państwach z perspektywy ich wpływu na kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych u uczniów zarekomendowali rozwiązania zasługujące na rozważenie, jeśli chodzi o możliwość wdroże­nia w polskim systemie edukacji.
5 Fijałkowska A. (red.). AKTUALNA OCENA POZIOMU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 3–19 LAT W POLSCE. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka 2018.
W raporcie zrealizowanym w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki zaprezentowano wyniki wielokierunkowego badania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Po raz pierwszy przeprowadzono badanie aktywności fizycznej obejmującej kategorie wiekowe – od 3 do 19 lat na reprezentatywnych grupach dla niemal całej populacji dzieci i młodzieży w Polsce.
Raport wyznacza kluczowe kierunki i rekomendacje wskazujące możliwości kształtowania poziomu aktywności fizycznej, jak również ujawnia czynniki sprzyjające oraz bariery w jej podejmowaniu i podtrzymywaniu wśród polskich dzieci i młodzieży.
6   Mazur J., Małkowska-Szkutnik A. (red). ZDROWIE UCZNIÓW W 2018 ROKU NA TLE NOWEGO MODELU BADAŃ HBSC. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka 2018.
W raporcie zaprezentowano wstępne wyniki najnowszej rundy badań ankietowych przeprowadzonych w Polsce w roku szkolnym 2017/2018 w ramach międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej HBSC – (Health Behaviour in School-aged Children). Opracowanie składa się z czterech działów dotyczących odpowiednio: społecznego kontekstu zdrowia, zdrowia i rozwoju, zachowań prozdrowotnych i zachowań ryzykownych. Wykorzystując głównie obowiązkową część kwestionariusza HBSC, zdefiniowano około 60 wskaźników odnoszących się do zdrowia, stylu życia i otoczenia nastolatków. (Ze „Wstępu” do raportu).
7 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI O PROFILAKTYCE ZDROWOTNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY
8 ZMIANY W SYSTEMIE OŚWIATY. Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Warszawa: NIK 2019.
Kontrola NIK dotyczyła oceny zmian w systemie edukacji w związku z wprowadzoną od 1 września 2017 roku reformą oświaty. Celem głównym kontroli było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy prawidłowo i skutecznie dokonano zmian w systemie oświaty?
9 IMPROVE THE YOUTH. ZDROWIE PSYCHICZNE MŁODZIEŻY. Raport z badań. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka – Fundacja, 2018.
Niniejszy raport, przygotowany w ramach projektu Improve the Youth, stanowi odpowiedź na wyniki międzynarodowego badania HBSC (He­alth Behavior of School-aged Children), które dowodzi, że wskaźniki zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży pogarszają się z wiekiem, szczególnie u dziewcząt. Celem pro­jektu Improve the Youth było przeprowadzenie badania na temat zdrowia psychicznego wśród polskich i por­tugalskich nastolatków w okresie dojrzewania oraz wspieranie młodzieży w jednej z najbardziej kryzysowych sfer życia, związanej ze zdrowiem psychicznym, które ma bardzo duży wpływ na inne sfery.
Największym zagrożeniem dla zdrowia psychicznego młodzieży w opinii badanych nasto­latków jest stres, zwłaszcza związany ze szkołą i nauką w szkole. Przyczyny podwyższonego stresu młodzież wiąże z nadmiarem obowiązków, presją otoczenia i zwiększonymi wymaga­niami, z którymi często nie potrafi sobie poradzić.
10 Izabela Koryś, Roman Chymkowski, STAN CZYTELNICTWA W POLSCE W 2018 ROKU. Wstępne wyniki. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2019.
Raport zawiera wstępne wyniki badania czytelnictwa w 2018 roku, przeprowadzonego w ramach cyklicznego badania Biblioteki Narodowej „Stan czytelnictwa w Polsce”. Główne wskaźniki czytelnictwa pozostają bez zmian w porównaniu z poprzednim rokiem. W 2018 roku czytanie przynajmniej jednej książki w ciągu roku zadeklarowało 37% Polaków. „To, że zainteresowanie czytaniem książek nie rośnie, ma zapewne wiele przyczyn; należą do nich m.in. style życia i sposoby spędzania czasu wolnego, popularyzacja rozrywki cyfrowej, niewielkie przełożenie czytania książek w dorosłym życiu na powodzenie na rynku pracy, a także fakt, że za sprawą przemian w dziedzinie technologii komunikacji książki nie są dziś jedynym źródłem wiedzy i informacji” – czytamy w raporcie.
11 PATOTREŚCI W INTERNECIE. Raport o problemie. Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, 2019.
Raport został poświęcony zjawisku patotreści, definiowanych jako nieakceptowane społecznie, nieraz niedopuszczalne prawnie treści w Internecie, których najbardziej jaskrawym przykładem jest patostreaming. Autorzy raportu podjęli pierwszą w Polsce próbę naukowego zdefiniowania problemu patotreści, opisania jego specyfiki, skali, potencjalnego wpływu na młodych odbiorców oraz jego ram prawnych.
12 Maciej Jakubowski M., Gajderowicz T., Wiśniewski J., EDUKACJA BEZ POLITYKI. Jak zbudować system zarządzania oświatą opierający się o długofalowe cele i szerokie porozumienie? Fundacja Naukowa Evidence Institute, 2019.
Niniejszy raport rekomenduje wprowadzenie rozwiązań, które ograniczą wpływ polityki na kluczowe decyzje dotyczące oświaty i spowodują, że zmiany w edukacji będą miały szersze poparcie podmiotów lokalnych.Autorzy raportu pokazują wyzwania stojące dziś przed edukacją, wskazując, że ich rozwiązanie wymaga wiedzy eksperckiej i zaangażowania szerokiego grona interesariuszy. Przedstawiają rozwiązania systemowe w krajach, gdzie kluczowe decyzje dotyczące edukacji są podejmowane w sposób mniej scentralizowany (Irlandia, Finlandia, Szkocja, Stany Zjednoczone, kraje Azji Wschodniej). W ostatnich częściach raportu przedstawiono rozwiązania możliwe do wprowadzenia w Polsce i praktyczne rekomendacje dla wdrożenia tych zmian.
13 KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI W CZASACH CYFROWEJ DYSRUPCJI. Studium wyzwań dla Polski w perspektywie roku 2030. Red. Krzysztof Głomb, Anna Kniaź. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Fundacja Naukowa Evidence Institute, 2019.
Autorzy raportu formułują kanon kompetencji cywilizacyjnych niezbędnych w XXI w. W perspektywie 2030 roku obok kompetencji cyfrowych potrzebne będą takie umiejętności, jak: szeroko pojmowana zdolność adaptacyjna do szybkich zmian zawodowych i życiowych, umiejętność uczenia się, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów, łatwość komunikacji i współpracy, zdolność do innowacji, a także kreatywność. Zapewnienie tych kompetencji oznacza bezprecedensowe wyzwanie dla całego kraju, a w szczególności dla systemu polskiej edukacji. Raport podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jak zapewnić kompetencje przyszłości dzisiejszym uczniom.
Autorzy – specjaliści z różnych dziedzin, dokonali wszechstronnej diagnozy obecnych umiejętności cyfrowych Polaków i potencjału polskich szkół i studiów wyższych w zakresie stosowania ICT. Na podstawie swoich analiz formułują najistotniejsze, ich zdaniem, zalecenia i postulaty, wskazując jednocześnie ich adresatów.
14 European Commission/EACEA/Eurydice, 2019. DIGITAL EDUCATION AT SCHOOL IN EUROPE. (Edukacja cyfrowa w szkołach w Europie). Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Autorzy nowego raportu Eurydice „Edukacja cyfrowa w Europie” wskazują na dwa istotne wymiary edukacji cyfrowej w szkołach:rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz pedagogiczne wykorzystanie narzędzi informatycznych do wspierania i przekształcania procesu uczenia się i nauczania.Raport zawiera wskaźniki dotyczące m.in.
  • kompetencji cyfrowych uczniów i sposobów ich rozwijania oraz oceniania w ramach programów szkolnych,
  • kompetencji cyfrowych nauczycieli,
  • wykorzystania narzędzi informatycznych w kontekście szkolnym, w tym do oceny kompetencji cyfrowych,
  • strategicznego podejścia do edukacji cyfrowej w systemach edukacji poszczególnych krajów i wynikających z niego działań wspierających szkoły.
Ponadto w załącznikach znajdują się bezpośrednie linki do dokumentów i strategii dot. edukacji cyfrowej, w tym ram kompetencji nauczycieli, oraz instytucji wspierających edukację cyfrową w szkołach w każdym z krajów biorących udział w badaniu.
15 CZAS PRACY NAUCZYCIELA W SZKOŁACH W EUROPIE. Raport Polskiego Biura Eurydice.Opracowanie:
Magdalena Górowska-Fells, Beata Płatos, Michał Chojnacki, 2019.

W najnowszym raporcie Polskiego Biura Eurydice znajdują się informacje o wymiarze pensum nauczycielskiego,czasie obowiązkowej obecności w szkoleoraz tygodniowym wymiarze czasu pracyw poszczególnych krajach. Ponieważ czas pracy nauczyciela jest definiowany w poszczególnych krajach na różne sposoby, pogrupowano kraje przypisując je do jednego z trzech modeli, przedstawiając jednocześnie szczegółowe informacje dotyczące czasu pracy nauczyciela w zależności od jego stanowiska, rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony oraz wysługi lat.
16 European Commission/EACEA/Eurydice, 2019. KEY DATA ON EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE IN EUROPE – 2019 EDITION (Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie 2019). Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Raport zawiera szczegółowy przegląd regulacji prawnych dotyczących wczesnej edukacji i opieki w Europie oraz analizy prowadzone w takich obszarach, jakzarządzanie, dostępność miejsc w placówkach, program edukacyjnyczy teżmonitorowanie i ewaluacja. Rozwiązania stosowane w poszczególnych krajach są porównywane z punktu widzenia najważniejszych odbiorców systemu wczesnej edukacji i opieki – dzieci i ich rodziców.
17 European Commission/EACEA/Eurydice, 2019. RECOMMENDED ANNUAL INSTRUCTION TIME IN FULL-TIME COMPULSORY EDUCATION IN EUROPE – 2018/19 (Czas nauczania poszczególnych przedmiotów w Europie 2018/19). Eurydice – Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Raport prezentuje czas nauczania poszczególnych przedmiotów w kształceniu obowiązkowym w 43 europejskich systemach edukacji w roku szkolnym 2018/2019.
18 Raport Eurydice. UCHODŹCY – DOSTĘP DO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W EUROPIE: polityka i działania poszczególnych krajów, 2019.
Raport analizuje, w jaki sposób szkolnictwo wyższe w poszczególnych krajach jest przygotowane na przyjęcie coraz większej liczby uchodźców i osób poszukujących azylu w Europie. Raport składa się z dwóch części. W pierwszej znajduje się wybór aktualnych statystyk dotyczących migracji. Część druga prezentuje przegląd polityki krajowej, strategii i działań podejmowanych w 35 krajach europejskich mających na celu włączenie uchodźców i osób poszukujących azylu do instytucji szkolnictwa wyższego.
19 Ogólnopolskie badanie MŁODZI CYFROWI. Wybrane wyniki i rekomendacje. Fundacja Dbam o Mój Z@sięg i Uniwersytet Gdański, we współpracy z firmami LIBRUS i PCG Edukacja, 2019.
Badanie pt. „Młodzi Cyfrowi” stanowi kontynuację badań prowadzonych przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg i Uniwersytet Gdański w latach 2015-2016, które dotyczyły problemu nałogowego korzystania ze smartfonów przez młodzież szkolną w Polsce. Najnowsze badanie z 2019 roku rozwija podejmowane dotychczas wątki badawcze o problem dobrostanu psychicznego oraz oceny relacji wewnątrzrodzinnych. Problematyka badawcza dotyczy również negatywnych aspektów korzystania z nowych technologii.
Badanie objęło swoim zasięgiem całą Polskę. Na pytania o stosunek do internetu, smartfonów i nowych technologii odpowiedziało ponad 50 tysięcy uczniów w wieku 12–19 lat. Co dziesiąty badany uczeń deklaruje, że korzysta z telefonu praktycznie cały czas. Prawie połowa uczniów, jeśli przebudzi się w nocy, sięga po swój smartfon. Aż 24,7% uczniów czuje się uzależnionych od swojego smartfona.
Źródło: Fundacja Dbam o Mój Z@sięg.
20 Fraillon J., Schulz W., Duckworth D., Ainley J., Friedman T., Preparing for life in a digital world. IEA International Computer and Information Literacy Study 2018 International Report, 2019.
Międzynarodowe Badanie Kompetencji Komputerowych i Informacyjnych ((International Computer and Information Literacy Study – ICILS) mierzy gotowość uczniów do życia w cyfrowej rzeczywistości – m.in. sprawdza ich stopień przygotowania do nauki i pracy w świecie digitalu oraz ocenia, czy przy pomocy komputera są w stanie wyszukać, ocenić i przekształcić informacje, a także podzielić się nimi np. z rówieśnikami. Według najnowszego badania tylko 2% uczniów wykazuje się umiejętnościami krytycznego przyswajania informacji znalezionych w Internecie. Badanie podważa powszechne przekonanie, że młodzi ludzie przez sam fakt regularnego korzystania z najnowszych technologii zdobywają równocześnie wiedzę na temat ich właściwego użytkowania.
Czytaj więcej:
21 M.Sitek (red.), PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ OCENY UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW. WYNIKI BADANIA PISA2018 W POLSCE. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2019.
Badanie PISA (Programme for International Student Assessment, Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) jest największym międzynarodowym badaniem umiejętności uczniów na świecie, realizowanym co 3 lata we wszystkich krajach członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także w kilkudziesięciu innych krajach.Zdecydowaną większość badanych w 2018 roku stanowił przedostatni rocznik uczniów gimnazjum, którzy uczyli się według starej podstawy programowej. W porównaniu z wynikami poprzedniego badania PISA 2015 polscy uczniowie osiągnęli lepsze wyniki we wszystkich badanych obszarach: rozumienia czytanego tekstu, rozumowania matematycznego i rozumowania w naukach przyrodniczych. We wszystkich trzech obszarach objętych badaniem wyniki polskich uczniów są powyżej średniej dla krajów OECD i lokują ich w światowej czołówce.
22 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W POLSCE. Wyniki badań statystycznych z lat 2015–2019. Główny Urząd Stataystyczny. Warszawa – Szczecin 2019.
Publikacja „Społeczeństwo informacyjne w Polsce” prezentuje wyniki badań z lat 2015–2019 z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, administracji publicznej, gospodarstwach domowych i przez osoby indywidualne w wieku od 16 do 74 lat. W stosunku do poprzednich edycji, w niniejszej rozszerzono zakres prezentowanych informacji dotyczących cyfryzacji oraz rodzajów i zakresu usług elektronicznych świadczonych przez jednostki administracji publicznej. Ponadto przedstawiono wyniki uzyskane z uzupełnionego o nowe pytania modułu dotyczącego bezpieczeństwa ICT w przedsiębiorstwach. (Z „Przedmowy” do raportu).
23 SYSTEM EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W OŚWIACIE. Informacja o wynikach kontroli. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli, 2019.
Najwyższa Izba Kontroli po raz kolejny sprawdziła, czy system egzaminów zewnętrznych w Polsce funkcjonuje sprawnie, rzetelnie i prawidłowo oraz czy ma wpływ na jakość edukacji. Kontrola przeprowadzona w 2014 r. wskazała na konieczność podjęcia działań naprawczych, szczególnie w dziedzinie przygotowania testów egzaminacyjnych i równego traktowania zdających na etapie wglądu do prac egzaminacyjnych. Od tego czasu Centralna Komisja Egzaminacyjna usprawniła system egzaminów, wdrażając jednolite procedury wglądu do arkuszy egzaminacyjnych i weryfikacji prac uczniów, a także wprowadzając nowy sposób przygotowania arkuszy egzaminacyjnych. Jednak według NIK jest lepiej, ale konieczne są dalsze usprawnienia systemu egzaminów zewnętrznych.
24 OECD SKILLS STRATEGY POLAND – ASSESSMENT AND RECOMMEDIATIONS, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris, 2019.
Raport „Strategia umiejętności OECD – Polska” powstał w ramach współpracy OECD z polskim rządem, podjętej w celu określenia spójnej polityki na rzecz kształtowania i rozwijania umiejętności w Polsce. Doświadczenia Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju są wykorzystywane przy tworzeniu krajowego dokumentu strategicznego – Zintegrowanej Strategii Umiejętności.
Raport zawiera diagnozę stanu rozwiązań dotyczących wspierania rozwoju umiejętności oraz rekomendacje, które są dostosowane do konkretnych potrzeb Polski.
Przedmiotem raportu są cztery priorytetowe obszary związane z poprawą osiągnięć Polski w zakresie umiejętności, które zostały wskazane przez OECD we współpracy z rządem polskim. Są to:
  1. Zwiększenie sprawności reagowania systemu edukacji na potrzeby rynku pracy.
  2. Wspieranie większego uczestnictwa we wszystkich formach uczenia się dorosłych.
  3. Wzmocnienie wykorzystania umiejętności w polskich przedsiębiorstwach.
  4. Wzmocnienie zarządzania systemem umiejętności w Polsce.
Czytaj więcej...
Strona OECD
STRATEGIA UMIEJĘTNOŚCI OECD – POLSKA. WNIOSKI I REKOMENDACJE. Streszczenie raportu.
Opracowanie: Barbara Skarżyńska

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się