Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Accessibility Tools

Strona główna
ikona facebook      ikona youtube      flaga UK
Projekt Interaktywne lekcje

Jeśli szukasz ciekawych i skutecznych sposobów na rozwijanie u uczniów kompetencji przyszłości oraz wyposażenie ich w umiejętności potrzebne na przyszłym rynku pracy, jeśli pragniesz wzbogacić swój warsztat pracy o nowe środki dydaktyczne, wymienić się doświadczeniem z innymi nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej w nowoczesny sposób, zapraszamy.
Forma
Projekt.

Organizator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Adresaci
Nauczyciele uczący różnych przedmiotów wszystkich typów szkół województwa świętokrzyskiego pragnący uatrakcyjnić swoje lekcje i zajęcia pozalekcyjne poprzez wykorzystanie robotów Photon EDU, Ozobot i Maqueen oraz płytki micro:bit i zestawu MaKey MaKey do realizacji celów dydaktycznych oraz rozwijania u swoich uczniów kompetencji przyszłości.

Opis formy
W związku z rozwojem systemów działających w oparciu o sztuczną inteligencję wzrasta zapotrzebowanie na absolwentów z umiejętnościami programowania. Jednym z zadań szkoły jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które będą potrzebne na przyszłym rynku pracy, dlatego ważny jest rozwój umiejętności technologicznych związanych z kodowaniem i programowaniem. Roboty edukacyjne i mikrokontrolery umożliwiają wprowadzenie dzieci i młodzieży w arkana robotyki i programowania w sposób im przyjazny oraz wpływają na rozwój kompetencji cyfrowych.

Roboty uatrakcyjniają naukę wielu szkolnych przedmiotów, nie tylko informatyki. Tworząc projekty, uczniowie rozwijają kreatywność, twórcze i krytyczne myślenie. Poprzez zabawę doskonalą umiejętności przedmiotowe. Lekcje stają się ciekawsze, wzrasta szansa na zaangażowanie w proces uczenia się. Najprostszymi działaniami podejmowanymi przez uczniów możliwymi do zastosowania na każdych zajęciach edukacyjnych jest takie zaprogramowanie robota, aby ten wykonał określone działania, których celem będzie doskonalenie konkretnych umiejętności przedmiotowych. Na matematyce uczniowie mogą doskonalić umiejętność dodawania liczb całkowitych, na języku polskim ćwiczyć ortografię, na języku obcym utrwalać słownictwo, na historii przyporządkowywać daty do wydarzeń historycznych, na zajęciach biologii rozpoznawać elementy budowy komórki zwierzęcej, na geografii wskazywać elementy charakteryzujące dany rodzaj klimatu, na chemii poszukiwać pierwiastków na tablicy Mendelejewa, na fizyce budować obwody elektryczne. Mogą to być ćwiczenia na wskazywanie i rozpoznawanie prawidłowej odpowiedzi, na ustalanie kolejności zdarzeń, porządkowanie i klasyfikowanie lub doskonalenie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego. Można również pokusić się o bardziej rozwijające uczniów projekty przedmiotowe.

Nauczyciel wykorzystujący na swoich lekcjach roboty i mikrokontrolery prowadzi zajęcia w duchu edukacji STEAM-owej, która integruje naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę, ukazując, że w praktycznym życiu są one ze sobą mocno powiązane. Uczniowie uczą się przez doświadczenie, rozwijają umiejętności samodzielnego myślenia i działania, wyciągania wniosków oraz myślenia przyczynowo–skutkowego.

Cel główny projektu to promowanie edukacji STEAM-owej jako metody kształcenia uczniów w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych oraz rozwijanie kompetencji przyszłości.

Cele szczegółowe:

 • zaprezentowanie możliwości wykorzystania robotów Photon EDU, Ozobot, Maqueen oraz płytki micro:bit i zestawu MaKey MaKey na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych z różnych przedmiotów edukacyjnych;
 • przygotowanie nauczycieli do wykorzystania robotów, płytki micro:bit i zestawu MaKey MaKey na obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęciach edukacyjnych w celu rozwijania u uczniów umiejętności rozwiązywania problemów oraz rozumowania, a także uatrakcyjnienia zajęć; w szczególności:
  • nabycie przez uczestników warsztatów umiejętności sterowania i programowania robotów z wykorzystaniem dedykowanych aplikacji i dostępnych interfejsów;
  • przygotowanie nauczycieli informatyki do wykorzystania płytki micro:bit w celu rozwijania u uczniów umiejętności programowania w sytuacjach praktycznych;
  • przygotowanie nauczycieli fizyki do realizacji zagadnień dotyczących elektryczności z wykorzystaniem płytki micro:bit;
  • przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów do realizacji projektów przedmiotowych z wykorzystaniem zestawu MaKey MaKey;
  • przygotowanie uczestników warsztatów do projektowania własnych ćwiczeń przedmiotowych do realizacji z robotami, płytką micro:bit i zestawu MaKey MaKey w ramach nauczanego przedmiotu.

Projekt składa się z 23 odrębnych czterogodzinnych warsztatów stacjonarnych, w czasie których nauczyciele poznają możliwości wykorzystania robotów i mikrokontrolerów na własnych zajęciach edukacyjnych.

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem następujących metod i form pracy:

 • wykład – wprowadzenie do zagadnień związanych z budową robotów, płytki micro:bit i zestawu Makey MaKey;
 • ćwiczenia w zakresie sterowania oraz programowania robotów i płytki micro:bit;
 • ćwiczenia w zakresie pracy metodą projektów z wykorzystaniem zestawu MaKey MaKey;
 • prezentacja i pokaz – przedstawienie przykładowych rozwiązań;
 • dyskusja – wymiana poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego;
 • burza mózgów – bank pomysłów;
 • praca indywidualna słuchaczy – projektowanie własnych ćwiczeń dla uczniów z wykorzystaniem robotów, płytki micro:bit i zestawu MaKey MaKey.

Realizowane treści

Treści kształcenia zostały dobrane w taki sposób, aby nauczyciele uczestniczący w szkoleniach nabyli umiejętność sterowania lub programowania robotów edukacyjnych i płytki micro:bit oraz wykorzystania robotów, płytki micro:bit i zestawu MaKey MaKey do realizacji celów dydaktycznych w ramach nauczanych przedmiotów.

Treści szkoleń z robotami Photon EDU obejmują:

 1. Opis robota i jego możliwości.
 2. Dedykowana aplikacja do sterowania robotem oraz przegląd dostępnych interfejsów.
 3. Przykłady zajęć edukacyjnych prowadzonych z robotem.
 4. Ćwiczenia praktyczne w projektowaniu obowiązkowych lub pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych.
 5. Dodatkowo na zajęciach z programowania: programowanie robota Photon w aplikacji Scratch.

Treści szkoleń z robotami Ozobot obejmują:

 1. Budowa i działanie robota Ozobot Bit.
 2. Kodowanie robota za pomocą kolorowych znaków.
 3. Przykłady zajęć edukacyjnych prowadzonych z robotem Ozobot..
 4. Projektowanie własnych zajęć z robotem Ozobot.
 5. Dodatkowo na zajęciach z programowania: wirtualne puzzle i symulator robota; programowanie robota za pomocą aplikacji OzoBlockly.

Treści szkoleń z robotami Maqueen obejmują:

 1. Budowa płytki micro:bit i robota Maqueen.
 2. Programowanie robota Maqueen z wykorzystaniem płytki micro:bit.

Treści szkolenia z płytką micro:bit dla nauczycieli informatyki obejmują:

 1. Budowa płytki micro:bit i jej zastosowanie.
 2. Programowanie płytki micro:bit.
 3. Wirtualna płytka micro:bit i jej wykorzystanie z modułem Zadania w aplikacji MS Teams.

Treści szkolenia z płytką micro:bit dla nauczycieli fizyki obejmują:

 1. Budowa płytki micro:bit i jej zastosowanie.
 2. Programowanie płytki micro:bit.
 3. Zastosowanie płytki micro:bit do nauczania zagadnień związanych z obwodami elektrycznymi.

Treści szkolenia z zestawem MaKey MaKey obejmują:

 1. Budowa zestawu MaKey MaKey.
 2. Programy i aplikacje obsługujące MaKey MaKey.
 3. Przykładowe aktywności do wykonania z MaKey MaKey.
 4. Opracowanie założeń projektu przedmiotowego z wykorzystaniem zestawu MaKey MaKey.

Warunki ukończenia
Aktywne uczestnictwo w warsztatach potwierdzone wykonaniem zadań ćwiczeniowych realizowanych podczas spotkania.

Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Harmonogram

Nazwa warsztatu

Prowadzący

Termin

Warsztaty z robotami Photon EDU

Nauka i zabawa z robotem Photon Edu w przedszkolu oraz w klasach I–III szkoły podstawowej

Katarzyna Pluta

10 września 2022 r.,
godz. 9.00–12.00

Matematyka z robotem Photon

Mariola Kosztołowicz

26 września 2022 r.,
godz. 15.30–18.30

Język polski z robotem Photon

Iwona Gralec

27 września 2022 r.,
godz. 15.00–18.00

Geografia z robotem Photon

Ewa Kwiecień

28 września 2022 r.,
godz. 15.30–18.30

Ekologia z robotem Photon

Ewa Kwiecień

21 września 2022 r.,
godz. 15.30–18.30

Programowanie z robotem Photon

Mariola Kosztołowicz

3 października 2022 r.
godz. 15.30–18.30

Biologia z robotem Photon

Katarzyna Bracik-Knap

19 października 2022 r.,
godz. 14.00–17.00

Język angielski z robotem Photon

Izabela Krzak-Borkowska

6 października 2022 r.,
godz. 15.30–18.30

Fizyka z robotem Photon – doświadczenia

Małgorzata Grzegorczyk

12 października 2022 r.,
godz. 16.00–19.00

Chemia z robotem Photon

Anna Matałowska

11 października 2022 r.,
godz. 15.30–18.30

Fizyka z robotem Photon – wprowadzenie

Małgorzata Grzegorczyk

4 października 2022 r.,
godz. 15.30–18.30

Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej z robotem Photon

Izabela Krzak-Borkowska

13 października 2022 r.,
godz. 15.30–18.30

Warsztaty z robotami Ozobot

Nauka i zabawa z robotem Ozobot Bit w przedszkolu oraz w klasach I–III szkoły podstawowej

Katarzyna Pluta

17 września 2022 r.,
godz. 9.00–12.00

Fizyka z Ozobotem

Małgorzata Grzegorczyk

21 września 2022 r.,
godz. 15.30–18.30

Matematyka z Ozobotem

Mariola Kosztołowicz

28 września 2022 r.,
godz. 15.30–18.30

Geografia z Ozobotem

Ewa Kwiecień

3 października 2022 r.,
godz. 15.30–18.30

Ekologia z Ozobotem

Ewa Kwiecień

5 października 2022 r.,
godz. 15.30–18.30

Język polski z Ozobotem

Iwona Gralec

25 października 2022 r.,
godz. 15.00–18.00

Programowanie z Ozobotem

Mariola Kosztołowicz

17 października 2022 r.,
godz. 15.30–18.30

Warsztaty z robotami Maqueen

Programowanie z płytką micro:bit i robotem Maqueen

Mariola Kosztołowicz

28 listopada 2022 r.,
godz. 15.30–18.30

Inne warsztaty z robotyki

Projekt przedmiotowy z zestawem MaKey MaKey

Mariola Kosztołowicz

19 października 2022 r.,
godz. 15.30–18.30

Przygoda z płytką micro:bit na zajęciach z informatyki

Mariola Kosztołowicz

7 listopada 2022 r.,
godz. 15.30–18.30

Obwody elektryczne z płytką micro:bit

Małgorzata Grzegorczyk

luty 2023 r.


Rejestracja/zgłoszenie
Należy zalogować się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN, wybierając odpowiedni kod formy zamieszczony poniżej w tabeli.

Nazwa warsztatu

Kod formy

Warsztaty z robotami Photon EDU

Nauka i zabawa z robotem Photon Edu w przedszkolu oraz w klasach I–III szkoły podstawowej

WS020

Matematyka z robotem Photon

WS049

Język polski z robotem Photon

WS104

Geografia z robotem Photon

WS056

Ekologia z robotem Photon

WS058

Programowanie z robotem Photon

WS050

Biologia z robotem Photon

WS013

Język angielski z robotem Photon

WS012

Fizyka z robotem Photon – doświadczenia

WS029

Chemia z robotem Photon

WS004

Fizyka z robotem Photon – wprowadzenie

WS031

Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej z robotem Photon

WS116

Warsztaty z robotami Ozobot

Nauka i zabawa z robotem Ozobot Bit w przedszkolu oraz w klasach I–III szkoły podstawowej

WS021

Fizyka z Ozobotem

WS030

Matematyka z Ozobotem

WS051

Geografia z Ozobotem

WS057

Ekologia z Ozobotem

WS059

Język polski z Ozobotem

WS103

Programowanie z Ozobotem

WS052

Warsztaty z robotami Maqueen

Programowanie z płytką micro:bit i robotem Maqueen

WS055

Inne warsztaty z robotyki

Projekt przedmiotowy z zestawem MaKey MaKey

WS053

Przygoda z płytką micro:bit na zajęciach z informatyki

WS054

Obwody elektryczne z płytką micro:bit

wkrótce

W przypadku dużego zainteresowania udziałem w wybranym warsztacie możliwe jest uruchomienie kolejnych edycji szkolenia. Prosimy o telefoniczny lub mailowy kontakt z kierownikiem danej formy doskonalenia.

Koszt
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Kontakt
Mariola Kosztołowicz, tel. 41 362 45 48, w. 126; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Konsultanci prowadzący zajęcia

Prowadzący

Kontakt z prowadzącymi warsztaty

e-mail

telefon

Ewa Kwiecień

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

41 362 45 48 w. 143

Mariola Kosztołowicz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

41 362 45 48 w. 126

Małgorzata Grzegorczyk

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

41 362 45 48 w. 121

Anna Matałowska

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

41 362 45 48 w. 126

Katarzyna Bracik-Knap

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

41 362 45 48 w. 124

Katarzyna Pluta

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

41 362 45 48 w. 123

Izabela Krzak-Borkowska

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

41 362 45 48 w. 143

Iwona Gralec

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

41 362 45 48 w. 133

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2023/2024 Zapisz się