Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Strona główna
English (UK)

Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. Znalazło się wśród nich wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych, wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, zapewnienie wysokiej jakości kształcenia ale i wykorzystanie w edukacji narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Wskazuje się także na działania wychowawcze szkoły.


 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 1. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 2. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 3. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 1. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty:

1. w zakresie kontroli:
 1. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:
  - „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach”;
 2. w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych:
  - „Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;
 3. w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych:
  - „Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;
 4. w szkołach ponadpodstawowych
  - „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych”.
 5. w niepublicznych szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodach z branży opieki zdrowotnej:
  - „Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej”;
 6. w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych:
  - „Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych”.
2. w zakresie ewaluacji:

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):

 1. w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w zakresie wymagań:
  - „Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”;
  - „Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi”
 2. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – w zakresie wymagań:
  - „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;
  - „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;
 3. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych – w zakresie wymagań:
  - „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;
  - „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”;
 4. w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – w zakresie wymagań:
  - „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
  - „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”.
 5. w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych – w zakresie wymagań:
  - „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
  - „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”.

Ewaluacje w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

3. w zakresie monitorowania:
 1. we wszystkich typach szkół:
  - „Uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia”;
 2. w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych:
  - „Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce”;
 3. w przedszkolach:
  - „Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach”;
 4. w branżowej szkole II stopnia:
  - „Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia”;
 5. we wszystkich typach szkół:
  - „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”.

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się