Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Strona główna
English (UK)
logo men

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty:

1. w zakresie kontroli:

a. w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:
-  „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach”;

b. w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych:
- „Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;

c. w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych:
- „Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;

d. w publicznych i niepublicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (branżowa szkoła I stopnia, technikum, szkoła policealna):
- „Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego”.

2. w zakresie ewaluacji:

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):

a. w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w zakresie wymagań:
- „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;
- „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;
- „Rodzice są partnerami przedszkola”;

b. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (dla dzieci i młodzieży) – w zakresie wymagań:
- „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
- „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;
- „Rodzice są partnerami szkoły lub placówki”;

c. w szkołach dla dorosłych – w zakresie wymagań:
- „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;
- „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;

d. w bibliotekach pedagogicznych – w zakresie wymagań:
- „Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;
- „Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”;
- „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”.

Ewaluacje w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

3. w zakresie monitorowania:
 
a. w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:
- „Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole”;

b. w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych:
- „Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych”;

c. w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe:
- „Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym”;

d. w publicznych szkołach podstawowych:
- „Prowadzenie działalności innowacyjnej”;

e. w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych:
- „Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie”;

f. we wszystkich typach szkół:
- „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”.

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się